Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Khu di tích Phủ Chủ tịch (12/12/2017)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Bộ đa ngành, đa lĩnh vực, với hệ thống tổ chức từ Trung ương đến địa phương. Công tác quản lý nhà nước và triển khai các hoạt động Thi đua Khen thưởng được thực hiện tốt. Hàng năm, Hội đồng Thi đua Khen thưởng của Bộ phát động các phong trào Thi đua Khen thưởng cho toàn ngành. Ngoài ra, còn phát động các phong trào theo chuyên đề bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành. Công tác quản lý nhà nước về Thi đua Khen thưởng được Bộ chú trọng, nghiêm túc triển khai và thường xuyên có các văn bản chỉ đạo các đơn vị trong ngành.
Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện hiệu quả nội dung phong trào thi đua, yêu nước giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. 
Ngày 12/12/2017, tại Khu di tích Phủ Chủ tịch, Đoàn công tác của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Ủy viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương; đồng chí Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Nguyễn Khắc Hà - Vụ trưởng Vụ II - Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương; đồng chí Nguyễn Đình Khương - Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Vụ Thi đua Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; các đồng chí trong Đảng ủy và Ban Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Trước khi làm việc, Đoàn công tác của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương đã đi thăm các điểm di tích trong Khu di tích Phủ Chủ tịch và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích H67. Đồng chí Nguyễn Văn Công - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch trao tặng Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương tấm ảnh lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và phù điêu biểu tượng ngôi Nhà Sàn của Người.

 
Đồng chí Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch
trao tặng cho đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCHTW Đảng,
Bộ trưởng Bộ LĐ, TB&XH, Ủy viên HĐTĐKT TW
tấm ảnh lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong chương trình buổi làm việc, Lãnh đạo Vụ Thi đua Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông qua Báo cáo đánh giá việc thực hiện công tác Thi đua Khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017. Báo cáo đã nêu bật được công tác chỉ đạo của Bộ trong việc triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, luật Thi đua Khen thưởng như: Công tác chỉ đạo của Bộ trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Chính phủ về tiếp tục đổi mới công tác Thi đua Khen thưởng, công tác ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai các Nghị quyết của Đảng, luật Thi đua Khen thưởng và của Chính phủ về tiếp tục đổi mới công tác Thi đua Khen thưởng, việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng như: triển khai tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Báo cáo cũng nêu rõ được kết quả thực hiện công tác Thi đua Khen thưởng năm 2016 và năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Đồng chí Nguyễn Văn Công - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch thông qua Báo cáo tóm tắt việc thực hiện công tác Thi đua Khen thưởng của Khu di tích năm 2017. Báo cáo nêu rõ các thành tích đạt được như: Công tác phục vụ nhiệm vụ chính trị và đón tiếp khách tham quan, công tác bảo quản di tích và tài liệu hiện vật, công tác sưu tầm, kiểm kê, tư liệu, công tác nghiên cứu khoa học và xuất bản v.v… Báo cáo cũng làm nổi bật được công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác Thi đua Khen thưởng và tổ chức thực hiện văn bản chỉ đạo về công tác Thi đua Khen thưởng, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và các chỉ tiêu đã ký kết giao ước thi đua. Ngoài ra, báo cáo đã chỉ ra được những khó khăn, hạn chế và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp cụ thể của năm 2018.
Các thành viên trong Đoàn công tác của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương trao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến cho các bản báo cáo. Đồng chí Lê Khánh Hải - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu và cho ý kiến tại buổi làm việc. Cuối cùng, đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Ủy viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, phát biểu kết luận và đánh giá của Đoàn Kiểm tra, Giám sát thực hiện công tác Thi đua Khen thưởng Khối Thi đua các Bộ, Ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội.

 
Các thành viên trong Đoàn công tác của HĐTĐKTTW
rao đổi, thảo luận và đóng góp ý kiến cho các bản báo cáo

Buổi làm việc của Đoàn công tác Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch diễn ra tại Khu di tích Phủ Chủ tịch đã thành công tốt đẹp.  Kết quả là đã thông qua và bổ sung cho các bản báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, khích lệ tinh thần cho các cán bộ, viên chức và người lao động của các đơn vị trong toàn Bộ nói riêng và trong Khối thi đua các Bộ, Ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội nói chung, tăng cường đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các đơn vị trong Khối để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao phó cho từng đơn vị.

(Tin và ảnh: Phòng STKKTL)