Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

        Ngày 05/01/2018, Đảng bộ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
       Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Công -  Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu di tích cùng các đồng chí trong Đảng ủy và đảng viên trong Đảng bộ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

        Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Công -  Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu di tích đã trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Theo đó, năm 2017 Đảng bộ Khu di tích tiếp tục đạt được nhiều thành tích quan trọng: Trong công tác xây dựng đảng, đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, triển khai tốt việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức thực hiện tốt công tác phát triển đảng (tổ chức cho 02 quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, kết nạp được 02 đảng viên mới); năm 2017 Đảng bộ có 01 chi bộ và 01 cá nhân được tặng Bằng khen về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Văn Công - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu di tích vinh dự được Ban Dân vận Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận”,... Công tác tổ chức cán bộ đã đi vào nền nếp, đội ngũ cán bộ ngày càng được chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; công tác bảo tồn và phát huy di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được coi trọng và đạt được nhiều thành tích nổi bật; công tác tài chính minh bạch, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động được đảm bảo.
          Trong năm 2018, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị: Tổ chức thực hiện kế hoạch công tác trong năm 2018; Lãnh đạo công tác xây dựng đảng: Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ lãnh đạo quản lý, đảng viên. Chỉ đạo thực hiện tốt chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

(Tin: Phòng Sưu tầm - Kiểm kê - Tư liệu)