Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “NGHIÊN CỨU, CHỈNH LÝ HỆ THỐNG HÓA NHỮNG TƯ LIỆU HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TỪ THÁNG 12 NĂM 1954 ĐẾN THÁNG 12 NĂM 1958” (18/1/2018)

Chiều ngày 18/01/2018, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tiến hành nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu, chỉnh lý, hệ thống hóa những tư liệu hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 12 năm 1954 đến tháng 12 năm 1958” của Ban Chủ nhiệm đề tài do đồng chí Nguyễn Văn Dương, Trưởng phòng Sưu tầm - Kiểm kê - Tư liệu làm chủ nhiệm. 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Dương thay mặt nhóm đề tài đọc báo cáo
tổng kết về quá trình thực hiện và kết quả đề tài 

Đồng chí Nguyễn Văn Dương thay mặt nhóm đề tài đọc báo cáo tổng kết về quá trình thực hiện, kết quả đề tài “Nghiên cứu, chỉnh lý, hệ thống hóa những tư liệu hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 12 năm 1954 đến tháng 12 năm 1958”. Sau một năm triển khai thực hiện từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau, nhóm đề tài đã nghiên cứu, chỉnh lý và hệ thống những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 12 năm 1954 đến tháng 12 năm 1958. Bên cạnh những sự kiện lịch sử, nhóm đề tài đã sưu tầm, tuyển chọn được hệ thống ảnh tư liệu cũng như các câu chuyện, hồi ký của những người đã từng được tiếp xúc trực tiếp với Chủ tịch Hồ Chí Minh...
Kết quả của đề tài đã đạt được: Bổ sung 124 tư liệu về những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 12/1954 đến tháng 12/1958; Bổ sung 259 ảnh tư liệu gắn bó đến những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 12/1954 đến tháng 12/1958; Chỉnh lý được 15 tư liệu về những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 12/1954 đến 12/1958; Hệ thống hóa 143 sắc lệnh do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký từ tháng 12/1954 đến tháng 12/1958; Nghiên cứu, hệ thống hóa tư liệu về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 12/1954 đến tháng 12/1958 để thấy được vai trò lãnh đạo của Người đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn này... Kết quả của đề tài sẽ được đưa vào phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền tại Khu di tích, bổ sung thêm vào nội dung thuyết minh trên cơ sở các dữ liệu khoa học sát thực phù hợp với lịch sử, đáp ứng nguyện vọng của khách tham quan cũng như thực hiện tốt công tác nghiên cứu và tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế.

Hội đồng nghiệm thu do đồng chí Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu di tích làm chủ tịch, đã đánh giá cao tính khoa học và thực tiễn mà đề tài đã đạt được. Đồng thời, Hội đồng nghiệm thu cũng chỉ ra những mặt thiếu sót, hạn chế của kết quả đề tài. Thay mặt cho Hội đồng nghiệm thu đề tài, đồng chí Nguyễn Văn Công đã đánh giá tổng kết cũng như đưa ra hướng gợi mở để đề tài tiếp nối được thực hiện trong thời gian tới.
Với những kết quả đã đạt được, Đề tài “Nghiên cứu, chỉnh lý, hệ thống hóa những tư liệu hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 12 năm 1954 đến tháng 12 năm 1958” đã được Hội đồng đánh giá đạt loại xuất sắc.

(Tin và ảnh: Phòng ST-KK-TL)