Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu tác động môi trường nhiệt ẩm, tạp chất khí đến hiện vật và ngôi Nhà Sàn tại Khu di tích Phủ Chủ Tịch” (06/12/2018)

         Chiều ngày 06/12/2018, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tiến hành nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu tác động môi trường nhiệt ẩm, tạp chất khí đến hiện vật và ngôi Nhà sàn tại Khu di tích Phủ Chủ tịch” của Ban Chủ nhiệm đề tài do CN Nguyễn Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Bảo quản di tích làm chủ nhiệm.
CN Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ nhiệm Đề tài NCKH cấp cơ sở trình bày Báo cáo
tóm tắt kết quả đề tài tại buổi Nghiệm thu
 
          Chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm đề tài đọc báo cáo tổng kết về quá trình thực hiện đề tài và những kết quả mà nhóm đề tài đã đạt. Đề tài đã được thực hiện liên tục, nghiêm túc, đúng kế hoạch, tiến độ và điều kiện thực tế. Sau 12 tháng nghiên cứu những tác động của môi trường nhiệt ẩm và tạp chất khí đến hiện vật cũng như ngôi Nhà sàn tại Khu di tích Phủ Chủ tịch, nhóm tác giả đề tài đã hoàn thành những nhiệm vụ, mục tiêu mà đề tài đặt ra đó là xác định được các tác động biến đổi của nhiệt ẩm, tạp chất theo mùa và thời gian tại khu vực bên trong và bên ngoài ngôi Nhà sàn. Những kết quả đề tài đạt được sẽ là cơ sở khoa học  cho việc tiến hành lựa chọn các giải pháp để bảo tồn, tu bổ lâu dài nhằm phát huy tác dụng phục vụ khách tham quan Khu di tích ngày càng hiệu quả hơn...
Ths Cao Thị Hải Yến, Phản biện 1 nhận xét về kết quả nghiên cứu
của đề tài tại buổi Nghiệm thu
          Hội đồng nghiệm thu do đồng chí Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu di tích làm Chủ tịch, đã đánh giá cao tính khoa học và thực tiễn mà đề tài đã đạt được. Đồng thời, Hội đồng nghiệm thu cũng đóng góp ý kiến về những vấn đề mà đề tài chưa đạt được. 
          Với những kết quả đã đạt được, đề tài “Nghiên cứu tác động môi trường nhiệt ẩm, tạp chất khí đến hiện vật và ngôi Nhà sàn tại Khu di tích Phủ Chủ tịch” đã được Hội đồng đánh giá đạt loại khá.
Tin và ảnh: Phòng STKKTL