Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu, chỉnh lý, hệ thống hóa tư liệu những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 01/1959 đến tháng 12/1964” (11/12/2018)

Chiều ngày 11/12/2018, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tiến hành nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu, chỉnh lý, hệ thống hóa tư liệu những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 01/1959 đến tháng 12/1964” do Ths Nguyễn Văn Dương, Trưởng phòng Sưu tầm, Kiểm kê, Tư liệu làm chủ nhiệm.
Ths Nguyễn Văn Dương thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài đọc báo cáo tổng kết về quá trình thực hiện và kết quả đề tài
 “Nghiên cứu, chỉnh lý, hệ thống hóa tư liệu những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 01/1959 đến tháng 12/1964”. Sau một năm triển khai thực hiện từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau, nhóm đề tài đã nghiên cứu, chỉnh lý và hệ thống những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 01/1959 đến tháng 12/1964. Bên cạnh những sự kiện lịch sử, nhóm đề tài đã sưu tầm, tuyển chọn được hệ thống ảnh tư liệu cũng như các câu chuyện, hồi ký của những nhân chứng đã từng được gặp Người...
Ths Nguyễn Văn Dương thay mặt nhóm đề tài
đọc báo cáo tổng kết về quá trình thực hiện và kết quả đề tài
Đề tài đã bổ sung 535 tư liệu về những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 01/1959 đến tháng 12/1964; Bổ sung 252 ảnh tư liệu liên quan đến những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 01/1959 đến tháng 12/1964; Chỉnh lý, bổ sung nội dung thông tin được 87 tư liệu về những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 01/1959 đến 12/1964; Hệ thống hóa và lập danh mục 282 bài viết và 292 Lệnh, Sắc lệnh do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký từ tháng 01/1959 đến tháng 12/1964; Bổ sung 124 chuyện kể, hồi ký của nhân chứng đã từng được gặp và phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh vào các sự kiện lịch sử tương ứng.
Kết quả của đề tài sẽ được đưa vào phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền tại Khu di tích, bổ sung thêm vào nội dung thuyết minh trên cơ sở các dữ liệu khoa học sát thực phù hợp với lịch sử, đáp ứng nguyện vọng của khách tham quan cũng như thực hiện tốt công tác nghiên cứu và tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế.
Ths Cù Thị Minh, Phản biện 1 nhận xét về kết quả nghiên cứu của đề tài tại buổi Nghiệm thu
Hội đồng nghiệm thu do đồng chí Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu di tích làm chủ tịch, đã đánh giá cao tính khoa học và thực tiễn mà đề tài đã đạt được. Đồng thời, Hội đồng nghiệm thu cũng chỉ ra những mặt thiếu sót, hạn chế của kết quả đề tài. Thay mặt cho Hội đồng nghiệm thu đề tài, đồng chí Nguyễn Văn Công đã đánh giá tổng kết cũng như đưa ra hướng gợi mở để đề tài tiếp nối được thực hiện trong thời gian tới.
Với những kết quả đã đạt được, đề tài
“Nghiên cứu, chỉnh lý, hệ thống hóa tư liệu những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 01/1959 đến tháng 12/1964” đã được Hội đồng đánh giá đạt loại xuất sắc.
Tin và ảnh: Phòng STKKTL