Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Nghiên cứu, xây dựng nội dung tuyên truyền giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch” (ngày 28/11/2019)

Chiều ngày 28/11/2019, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tiến hành nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu, xây dựng nội dung tuyên truyền giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch” của Ban Chủ nhiệm đề tài do Ths Phạm Hoàng Điệp, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền Giáo dục làm chủ nhiệm.
Ths Phạm Hoàng Điệp thay mặt nhóm đề tài đọc báo cáo tổng kết về quá trình thực hiện, kết quả đề tài “Nghiên cứu, xây dựng nội dung tuyên truyền giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch”. Sau một năm triển khai, Ban chủ nhiệm đề tài đã lựa chọn 5 chuyên đề để nghiên cứu đó là: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng. Đây là đề tài đầu tiên Nghiên cứu, xây dựng nội dung tuyên truyền giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh cho đối tượng là sinh viên tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội đồng ghi nhận những đóng góp của đề tài trong nghiên cứu nội dung tuyên truyền này. Trên cơ sở thực tiễn, nhóm đề tài đã Ban chủ nhiệm đề tài đã xây dựng được 5 bài viết chuyên đề, tập hợp được biên niên sự kiện và các câu chuyện thuộc nội dung nghiên cứu của 5 chuyên đề trên. Đây là nguồn tư liệu có thể sử dụng khai thác và nghiên cứu sau này.
Hội đồng nghiệm thu do đồng chí Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu di tích làm chủ tịch, đã đánh giá tính khoa học và thực tiễn mà đề tài đã đạt được. Đồng thời, Hội đồng nghiệm thu cũng đóng góp ý kiến về những thiếu sót của đề tài. Thay mặt cho Hội đồng nghiệm thu, đồng chí Nguyễn Văn Công đã tổng kết và đưa ra hướng gợi mở để đề tài tiếp nối được thực hiện trong thời gian tới. Với những kết quả mà đề tài đã đạt được, Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở: “Nghiên cứu, xây dựng nội dung tuyên truyền giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch”.
Một số hình ảnh buổi Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu, xây dựng nội dung tuyên truyền giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch”:
Đ/c Nguyễn Văn Công - Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng Nghiệm thu
nhận xét về kết quả của đề tài khoa học cấp cơ sở
 Đ/c Đỗ Hoàng Linh - Phó giám đốc Khu di tích, Chủ tịch Hội đồng khoa học, phản biện 1
nhận xét và đánh giá kết quả của đề tài
Đ/c Vũ Thị Kim Yến- Phó trưởng phòng STKKTL, Ủy viên Hội đồng nghiệm thu nhận xét về 
kết quả đề tài
Tin và ảnh: Phòng STKKTL