• DI CHÚC CỦA BÁC HỒ - ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG CHO CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC
  Bác Hồ vĩnh biệt chúng ta đã 40 năm, nhưng tư tưởng của Bác, đạo đức cao cả và tình yêu bao la của Người vẫn còn mãi. Trong di sản vô giá mà Người để lại, Di chúc của Bác với nội dung và ý nghĩa lớn lao trở thành văn kiện quan trọng của Đảng ta, là ngọn đèn tỏa sáng để đưa đường cho chúng ta đi phấn đấu cho sự nghiệp phồn vinh của đất nước và hạnh phúc của con người.
 • CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI VẤN ĐỀ BỒI DƯỠNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU
  Hồ Chủ tịch cho rằng giáo dục bồi dưỡng cho thế hệ trẻ phải chú ý đến cả hai yếu tố đạo đức và tài năng trong đó lấy đạo đức làm gốc.
 • NHỚ MÃI LỜI BÁC DẶN: “CẦN PHẢI GIỮ GÌN SỰ ĐOÀN KẾT NHẤT TRÍ CỦA ĐẢNG NHƯ GIỮ GÌN CON NGƯƠI CỦA MẮT MÌNH”
  Theo số liệu thống kê, trong 1.921 bài viết của Bác có tới 839 bài Bác đề cập đến vấn đề đoàn kết thống nhất và có tới 1.809 lần Bác dùng từ “đoàn kết”, “đại đoàn kết”. Trong bản Di chúc, chỉ có chưa đầy 20 dòng nói về Đảng nhưng đã có đến 5 lần Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc đến đoàn kết. Người khẳng định: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng, một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.
 • THẤM NHUẦN SÂU SẮC HƠN NỮA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ “NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN
  Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, muốn đánh thắng kẻ địch bên ngoài, thì trước hết phải đánh thắng kẻ địch bên trong là chủ nghĩa cá nhân. Muốn đánh thắng kẻ thù là chủ nghĩa đế quốc, muốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, thì trước hết phải chiến thắng “kẻ thù bên trong” của mỗi cán bộ, đảng viên, của mỗi cơ quan, đơn vị cũng như của cả sự nghiệp cách mạng của chúng ta.
 • BÁC HỒ VỚI THƯƠNG BINH-LIỆT SĨ
  Đặc biệt với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người càng hiểu rõ giá trị nhân văn của sự hy sinh của các liệt sĩ, các thương binh đối với dân tộc, với đất nước, Người nói:“máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói, sự hy sinh của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn liệt sĩ”. Người nhắc: “Bổn phận của chúng ta là phải đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ và phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của các liệt sĩ, để vượt tất cả mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ đã chuyển lại cho chúng ta”.
 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ “THÂN DÂN” VÀ “DÂN CHỦ”
  Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, cứu nước thực chất là cứu dân, mưu độc lập cho dân tộc thực chất là mưu cầu độc lập tự do cho nhân dân. Phấn đấu cho một xã hội mà ở đó dân tộc được độc lập, dân quyền được tự do, dân sinh được hạnh phúc là tiêu chí xem xét một cuộc cách mạng, cũng là sự nghiệp cả cuộc đời Người mong đạt tới. Người khẳng định: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành"
 • DI CHÚC CỦA BÁC HỒ VỚI VIỆC XÂY DỰNG ĐẢNG CẦM QUYỀN TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY
  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề xây dựng một Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh có uy tín và chiếm được lòng tin của nhân dân. Từ thực tiễn quá trình phát triển của Đảng với vai trò là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết thành tư tưởng và lý luận cơ bản có tính khoa học về xây dựng một Đảng cầm quyền trong sạch và vững mạnh. Trước khi đi vào cõi vĩnh hằng, điều mà Người quan tâm “trước hết” và “trước tiên” là về Đảng, về việc chỉnh đốn Đảng sau khi kết thúc chiến tranh, nhằm xây dựng Đảng ta là một Đảng cầm quyền trong sạch và vững mạnh
 • SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ NÔNG DÂN, NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRONG BẢN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
  Trước lúc đi xa, trong bản Di chúc thấm đượm tình cảm với đồng chí, đồng bào và lòng tin vào tương lai dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một mong ước to lớn, đó là “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và vǎn hoá, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.
 • QUAN ĐIỂM “NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN”- LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đến đạo đức cách mạng một cách nhất quán, xuyên suốt từ những năm đầu Người hoạt động cách mạng cho đến tận cuối cuộc đời. Tư tưởng đó được hình thành, đúc rút từ sự kết hợp truyền thống đạo đức dân tộc và tinh hoa đạo đức nhân loại, nhằm vươn tới xây dựng một chế độ xã hội mới mang tính nhân văn cao cả và yêu cầu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, từ những trải nghiệm trong chính cuộc đời và sự nghiệp cách mạng sôi nổi, phong phú, đầy hy sinh, gian khổ, vì nước vì dân, vì sự nghiệp giải phóng con người và xã hội của Người. Tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất sâu sắc, toàn diện và thiết thực cho các cán bộ đảng viên và cho tất cả chúng ta.
 • HỒ CHÍ MINH VÀ BẢN DI CHÚC TRƯỜNG TỒN CÙNG LỊCH SỬ
  Dù Người đã đi xa, song trên các trang của lịch sử, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh vẫn sẽ vinh quang chói lọi như sao Bắc đẩu. Mưu cầu hạnh phúc cho hết thảy mọi con người, hướng dẫn loài người đi đến một tương lai tốt đẹp hơn, Người và bản Di chúc gửi lại “tiếp tục là nguồn cảm hứng” cho hậu thế, “để không yếu đuối trong đấu tranh giành lấy tương lai, để không dừng lại ở điều đạt được mà luôn luôn tiến lên phía trước”.