• QUAN ĐIỂM “NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN”- LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đến đạo đức cách mạng một cách nhất quán, xuyên suốt từ những năm đầu Người hoạt động cách mạng cho đến tận cuối cuộc đời. Tư tưởng đó được hình thành, đúc rút từ sự kết hợp truyền thống đạo đức dân tộc và tinh hoa đạo đức nhân loại, nhằm vươn tới xây dựng một chế độ xã hội mới mang tính nhân văn cao cả và yêu cầu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, từ những trải nghiệm trong chính cuộc đời và sự nghiệp cách mạng sôi nổi, phong phú, đầy hy sinh, gian khổ, vì nước vì dân, vì sự nghiệp giải phóng con người và xã hội của Người. Tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất sâu sắc, toàn diện và thiết thực cho các cán bộ đảng viên và cho tất cả chúng ta.
 • HỒ CHÍ MINH VÀ BẢN DI CHÚC TRƯỜNG TỒN CÙNG LỊCH SỬ
  Dù Người đã đi xa, song trên các trang của lịch sử, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh vẫn sẽ vinh quang chói lọi như sao Bắc đẩu. Mưu cầu hạnh phúc cho hết thảy mọi con người, hướng dẫn loài người đi đến một tương lai tốt đẹp hơn, Người và bản Di chúc gửi lại “tiếp tục là nguồn cảm hứng” cho hậu thế, “để không yếu đuối trong đấu tranh giành lấy tương lai, để không dừng lại ở điều đạt được mà luôn luôn tiến lên phía trước”.
 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ TRONG ĐẢNG
  Trong suốt quá trình sáng lập, rèn luyện Đảng ta, Hồ Chí Minh luôn quan tâm đặc biệt đến vấn đề thực hiện dân chủ trong nội bộ Đảng trên cả hai nội dung: a- Bình đẳng là tiền đề của dân chủ trong Đảng; b- Dân chủ nhất trong nội bộ Đảng chính là cách làm việc, cách lãnh đạo, cách thức tự phê bình và phê bình của cán bộ đảng viên.
 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - SỰ THỐNG NHẤT GIỮA “ĐỨC TRỊ” VỚI “PHÁP TRỊ”
  Bài viết đề cập đến quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa "đức trị" với "pháp trị"; sự thực thi vấn đề "đức trị" và "pháp trị" của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cơ sở cách mạng, khoa học và nhân nghĩa, nói đi đôi với làm, vì hạnh phúc của nhân dân.
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh cuộc sống đời thường 12
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh cuộc sống đời thường 11
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh cuộc sống đời thường 10