• Chủ nghĩa nhân văn trong tư duy quân sự Hồ Chí Minh
  Tư duy quân sự của Người không chỉ thể hiện qua những tác phẩm có giá trị về nghệ thuật quân sự, mà còn đặc biệt thể hiện rất sáng tạo trong thực tiễn chỉ đạo khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng, với một tầm nhìn vượt thời đại, một tinh thần nhân văn cao cả, một tấm lòng luôn luôn hướng về nhân dân, về đất nước.
 • Nguyễn Ái Quốc và chặng đường 30 năm tìm đường cứu nước
  Là người sớm có nhận thức về lòng yêu nước, thương dân, Nguyễn Tất Thành đã hiểu được phần nào nguyên nhân thất bại của các phong trào yêu nước chống xâm lược. Từ đó, Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức của chủ nghĩa thực dân Pháp với một quyết tâm cháy bỏng: Dân tộc được độc lập, đồng bào được tự do, mọi người ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành…
 • “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”
  Trong quá trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác dân vận. Bác đã chỉ rõ rằng quần chúng nhân dân là chủ thể của cuộc cách mạng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Nhưng, để nhân dân nhận thức rõ vai trò, sứ mệnh của mình, Đảng phải tiến hành công tác tuyên truyền, vận động để người dân giác ngộ, tự nguyện làm tốt bổn phận và trách nhiệm của mình. Đó chính là công tác dân vận của Đảng, “dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số luận điểm về xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa
  Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh còn là một nhà tư tưởng lỗi lạc trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quân sự, xã hội trong đó có những quan điểm về xây dựng một nền kinh tế tập thể xã hội chủ nghĩa (XHCN) để hướng tới một mục đích duy nhất là vì đời sống ấm no hạnh phúc của nhân dân, như Người đã từng nói: “Dân dĩ thực vi thiên” ...
 • Học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về văn hóa ứng xử
  Là một nhà văn hoá kiệt xuất, ở Hồ Chí Minh hội tụ đầy đủ những tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại, điển hình của nhân cách con người Việt Nam. Một trong những đặc trưng cơ bản của văn hóa Hồ Chí Minh được thể hiện đậm nét, mang dấu ấn riêng, rất đặc thù và rất Hồ Chí Minh đó là văn hóa ứng xử.