• Phát triển doanh nghiệp theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bức thư gửi cho giới công thương Việt Nam ngày 13-10-1945
  Bức thư chưa đầy 200 chữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới công thương Việt Nam cách đây 70 năm không chỉ là văn kiện đầu tiên của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với giới công - thương, mà còn là sự cổ vũ lớn lao cho giới công - thương vượt qua những khó khăn trước mắt, cùng toàn dân tham gia công cuộc bảo vệ và kiến thiết đất nước trong những năm tháng chiến tranh. Trong thời kỳ hội nhập ngày nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về doanh nghiệp, doanh nhân được nêu trong bức thư ngày ấy vẫn còn nguyên giá trị.
 • Văn hóa đạo đức nhân văn Hồ Chí Minh tiếp cận từ Khu Di tích Phủ Chủ tịch
  Có thể khẳng định văn hóa đạo đức nhân văn Hồ Chí Minh được biểu hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau từ tình thương yêu con người, yêu thương đồng bào, đồng chí; sự bao dung độ lượng đối với từng con người; sự hy sinh bản thân mình vì mọi người, cho đến tình yêu thiên nhiên và thái độ ứng xử của Người đối với thiên nhiên môi trường sống… Tất cả những yếu tố đó đã tạo nên một biểu tượng cao đẹp trong đạo của đức nhân văn Hồ Chí Minh với đầy đủ ý nghĩa của nó và đã đ­ược thể hiện sâu sắc trong những năm tháng Người ở và làm việc tại Phủ Chủ tịch và được kết tinh trong các di sản vật thể và phi vật thể của Ng­ười để lại.
 • Văn hóa, đạo đức doanh nghiệp, doanh nhân theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  “Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà, thì giới công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng. Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp giới công thương trong cuộc kiến thiết này” (Trích: Thư gửi giới công thương ngày 13-10-1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh)
 • Kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2015): Đường đến Ba Đình
  Bản Tuyên ngôn độc lập trên quảng trường Ba Đình hôm đó chính là sự chiến thắng của ngọn cờ Hồ Chí Minh chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc xâm lược áp bức, bóc lột trên đất nước Việt Nam và đã trở thành ngọn cờ chiến đấu chung cho chính nghĩa, văn minh, vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của toàn thể nhân loại.
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với Trung Quốc qua thơ chữ Hán
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh và triết lý "tu thân" Nho gia
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền văn hóa Trung Hoa