• DI CHÚC CỦA BÁC HỒ VỚI VIỆC XÂY DỰNG ĐẢNG CẦM QUYỀN TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY
  Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề xây dựng một Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh có uy tín và chiếm được lòng tin của nhân dân. Từ thực tiễn quá trình phát triển của Đảng với vai trò là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết thành tư tưởng và lý luận cơ bản có tính khoa học về xây dựng một Đảng cầm quyền trong sạch và vững mạnh. Trước khi đi vào cõi vĩnh hằng, điều mà Người quan tâm “trước hết” và “trước tiên” là về Đảng, về việc chỉnh đốn Đảng sau khi kết thúc chiến tranh, nhằm xây dựng Đảng ta là một Đảng cầm quyền trong sạch và vững mạnh
 • SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ NÔNG DÂN, NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRONG BẢN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
  Trước lúc đi xa, trong bản Di chúc thấm đượm tình cảm với đồng chí, đồng bào và lòng tin vào tương lai dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một mong ước to lớn, đó là “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và vǎn hoá, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.
 • QUAN ĐIỂM “NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN”- LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
  Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đến đạo đức cách mạng một cách nhất quán, xuyên suốt từ những năm đầu Người hoạt động cách mạng cho đến tận cuối cuộc đời. Tư tưởng đó được hình thành, đúc rút từ sự kết hợp truyền thống đạo đức dân tộc và tinh hoa đạo đức nhân loại, nhằm vươn tới xây dựng một chế độ xã hội mới mang tính nhân văn cao cả và yêu cầu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, từ những trải nghiệm trong chính cuộc đời và sự nghiệp cách mạng sôi nổi, phong phú, đầy hy sinh, gian khổ, vì nước vì dân, vì sự nghiệp giải phóng con người và xã hội của Người. Tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất sâu sắc, toàn diện và thiết thực cho các cán bộ đảng viên và cho tất cả chúng ta.
 • HỒ CHÍ MINH VÀ BẢN DI CHÚC TRƯỜNG TỒN CÙNG LỊCH SỬ
  Dù Người đã đi xa, song trên các trang của lịch sử, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng và tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh vẫn sẽ vinh quang chói lọi như sao Bắc đẩu. Mưu cầu hạnh phúc cho hết thảy mọi con người, hướng dẫn loài người đi đến một tương lai tốt đẹp hơn, Người và bản Di chúc gửi lại “tiếp tục là nguồn cảm hứng” cho hậu thế, “để không yếu đuối trong đấu tranh giành lấy tương lai, để không dừng lại ở điều đạt được mà luôn luôn tiến lên phía trước”.
 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ TRONG ĐẢNG
  Trong suốt quá trình sáng lập, rèn luyện Đảng ta, Hồ Chí Minh luôn quan tâm đặc biệt đến vấn đề thực hiện dân chủ trong nội bộ Đảng trên cả hai nội dung: a- Bình đẳng là tiền đề của dân chủ trong Đảng; b- Dân chủ nhất trong nội bộ Đảng chính là cách làm việc, cách lãnh đạo, cách thức tự phê bình và phê bình của cán bộ đảng viên.
 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - SỰ THỐNG NHẤT GIỮA “ĐỨC TRỊ” VỚI “PHÁP TRỊ”
  Bài viết đề cập đến quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa "đức trị" với "pháp trị"; sự thực thi vấn đề "đức trị" và "pháp trị" của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cơ sở cách mạng, khoa học và nhân nghĩa, nói đi đôi với làm, vì hạnh phúc của nhân dân.
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh cuộc sống đời thường 12