• “HỌC ĐỂ LÀM VIỆC, LÀM NGƯỜI, LÀM CÁN BỘ”
  Từ anh Văn Ba làm phụ bếp trên tàu đô đốc La Touche. sau những giờ làm việc mệt nhọc, vẫn cố gắng học tiếng Pháp, học hỏi anh em thuỷ thủ, cho đến khi trở thành nghiên cứu sinh, hoàn thành các môn học và làm dang dở bản luận án phó tiến sĩ với đề tài: “Cách mạng ruộng đất ở các nước Đông Nam Á” của Viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa ở nước Nga Xôviết, hay khi đã trở thành Chủ tịch nước Việt Nam DCCH, Hồ Chí Minh vẫn không ngừng học tập để làm giầu tri thức, bởi “học thì không bao giờ cùng, học mãi để tiến bộ mãi”.
 • “TÌNH BÁO LÀ MỘT KHOA HỌC. NGƯỜI LÀM TÌNH BÁO ẮT PHẢI CÓ 4 ĐỨC TÍNH: BÍ MẬT-CẨN THẬN-KHÔN KHÉO-KIÊN NHẪN”
  Nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (1944-2008) và 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Hội nghị tình báo toàn quốc (1948-2008
 • CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ
  Nói về sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam, Bác Hồ bao giờ cũng coi đó là sự nghiệp chung của toàn thể cộng đồng từ miền ngược đến miền xuôi, từ vùng núi đến vùng đồng bằng. Đây là cuộc cách mạng đem lại tự do cho bình đẳng cho tất cả các dân tộc của Tổ quốc Việt Nam.
 • VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CNXH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY
  Trong kháng chiến chống Pháp Bác Hồ có nói: “Thực lực là cái chiêng, ngoại giao là cái tiếng, chiêng có to thì tiếng mới xa”. Nhưng trong điều kiện hiện nay, ngoại giao đã có những đóng góp rất hiệu quả làm cho “cái chiêng” đó to ra và phát triển không ngừng. Đó là không ngừng mở rộng quan hệ “làm bạn” với tất cả các nước, đồng thời không ngừng phát triển các quan hệ bình thường thành các “đối tác kinh tế”, “đối tác hợp tác lâu dài”, các “đối tác chiến lược”... Đây chính là những nội dung mới của ‘mặt trận ngoại giao” dưới tác động của quan điểm “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” trong thời kỳ mới này.
 • DI CHÚC CỦA BÁC HỒ - ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG CHO CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC
  Bác Hồ vĩnh biệt chúng ta đã 40 năm, nhưng tư tưởng của Bác, đạo đức cao cả và tình yêu bao la của Người vẫn còn mãi. Trong di sản vô giá mà Người để lại, Di chúc của Bác với nội dung và ý nghĩa lớn lao trở thành văn kiện quan trọng của Đảng ta, là ngọn đèn tỏa sáng để đưa đường cho chúng ta đi phấn đấu cho sự nghiệp phồn vinh của đất nước và hạnh phúc của con người.
 • CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI VẤN ĐỀ BỒI DƯỠNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU
  Hồ Chủ tịch cho rằng giáo dục bồi dưỡng cho thế hệ trẻ phải chú ý đến cả hai yếu tố đạo đức và tài năng trong đó lấy đạo đức làm gốc.
 • NHỚ MÃI LỜI BÁC DẶN: “CẦN PHẢI GIỮ GÌN SỰ ĐOÀN KẾT NHẤT TRÍ CỦA ĐẢNG NHƯ GIỮ GÌN CON NGƯƠI CỦA MẮT MÌNH”
  Theo số liệu thống kê, trong 1.921 bài viết của Bác có tới 839 bài Bác đề cập đến vấn đề đoàn kết thống nhất và có tới 1.809 lần Bác dùng từ “đoàn kết”, “đại đoàn kết”. Trong bản Di chúc, chỉ có chưa đầy 20 dòng nói về Đảng nhưng đã có đến 5 lần Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc đến đoàn kết. Người khẳng định: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng, một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.
 • THẤM NHUẦN SÂU SẮC HƠN NỮA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ “NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN
  Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, muốn đánh thắng kẻ địch bên ngoài, thì trước hết phải đánh thắng kẻ địch bên trong là chủ nghĩa cá nhân. Muốn đánh thắng kẻ thù là chủ nghĩa đế quốc, muốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, thì trước hết phải chiến thắng “kẻ thù bên trong” của mỗi cán bộ, đảng viên, của mỗi cơ quan, đơn vị cũng như của cả sự nghiệp cách mạng của chúng ta.
 • BÁC HỒ VỚI THƯƠNG BINH-LIỆT SĨ
  Đặc biệt với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người càng hiểu rõ giá trị nhân văn của sự hy sinh của các liệt sĩ, các thương binh đối với dân tộc, với đất nước, Người nói:“máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói, sự hy sinh của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn liệt sĩ”. Người nhắc: “Bổn phận của chúng ta là phải đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ và phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của các liệt sĩ, để vượt tất cả mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ đã chuyển lại cho chúng ta”.