• TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ TRONG ĐẢNG
    Trong suốt quá trình sáng lập, rèn luyện Đảng ta, Hồ Chí Minh luôn quan tâm đặc biệt đến vấn đề thực hiện dân chủ trong nội bộ Đảng trên cả hai nội dung: a- Bình đẳng là tiền đề của dân chủ trong Đảng; b- Dân chủ nhất trong nội bộ Đảng chính là cách làm việc, cách lãnh đạo, cách thức tự phê bình và phê bình của cán bộ đảng viên.
  • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - SỰ THỐNG NHẤT GIỮA “ĐỨC TRỊ” VỚI “PHÁP TRỊ”
    Bài viết đề cập đến quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa "đức trị" với "pháp trị"; sự thực thi vấn đề "đức trị" và "pháp trị" của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cơ sở cách mạng, khoa học và nhân nghĩa, nói đi đôi với làm, vì hạnh phúc của nhân dân.
  • Đài truyền hình Việt Nam tuyên truyền Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
    (ĐCSVN)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động trong buổi kiểm tra việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại Đài Truyền hình Việt Nam sáng 22-4.