• Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
    Lăng Hồ Chí Minh được chính thức khởi công ngày 2 tháng 9 năm 1973, tại vị trí của lễ đài cũ giữa Quảng trường Ba Đình, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chủ trì các cuộc mít tinh lớn.
  • Bảo tàng Hồ Chí Minh
    Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, ngày 25/11/1970 Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Nghị quyết số 206 - NQ/TW thành lập Ban phụ trách xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh, trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Hội đồng Chính phủ.
  • Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
    Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ có các nhóm chính: Thân đài; bệ đài; hồ nước; quảng trường và khu vực cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa.