Hội nghị Tổng kết công tác Khối thi đua các bảo tàng năm 2017 tại Khu di tích Phủ Chủ tịch (29/11/2017)

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cơ quan trong khối thi đua các bảo tàng triển khai thực hiện hiệu quả nội dung phong trào thi đua, yêu nước giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.
          Ngày 29/11/2017, tại Khu di tích Phủ Chủ tịch đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác Khối thi đua các bảo tàng năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phùng Huy Cẩn - Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch (Khối trưởng), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Khối phó), Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Viện Bảo tồn Di tích.

 
Đồng chí Cao Thị Hải Yến - Phó Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch thông qua Dự thảo
Báo cáo Tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Khối Thi đua các bảo tàng

          Đồng chí Cao Thị Hải Yến - Phó Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch thông qua Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Khối Thi đua các bảo tàng. Các đơn vị trong Khối phát biểu, tham gia ý kiến đóng góp cho bản báo cáo về công tác tuyên truyền giáo dục, đón tiếp khách thăm quan, công tác sưu tầm, kiểm kê, bảo quản tài liệu, hiện vật, công tác nghiên cứu khoa học, xuất bản, công tác truyền thông, công tác tư vấn và hợp tác quốc tế v.v… và các phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
Các đơn vị trong Khối Thi đua tham dự Hội nghị công tác năm 2017 tại Khu di tích

          Các đơn vị trong Khối cơ bản đã hoàn thành kế hoạch công tác năm 2017. Từng đơn vị phát huy thế mạnh riêng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Khối. Các bảo tàng, di tích đã phục vụ chu đáo khách thăm quan trong nước và khách quốc tế, góp phần trực tiếp thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao tri thức văn hóa, khoa học cho công chúng. Công tác chuyên môn nghiệp vụ đạt thành tích trên nhiều mặt. Hoạt động giáo dục trải nghiệm thu hút đông đảo các trường học tìm đến với bảo tàng, di tích. Công tác sưu tầm, khai quật khảo cổ, kiểm kê, bảo quản tài liệu, hiện vật được thực hiện hiệu quả với khối lượng tài liệu, hiện vật lớn, đa dạng, phong phú. Công tác đối ngoại được quan tâm, mở rộng hợp tác quốc tế trong các hoạt động trưng bày, tuyên truyền, quảng bá di sản văn hóa Việt Nam, Khối đã đẩy mạnh công tác phối hợp với các Cục, Vụ chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với các bảo tàng, di tích ở nhiều địa phương trong cả nước tổ chức các cuộc triển lãm, tọa đàm, hội thảo, tập huấn, mở rộng tuyên truyền, lan tỏa hơn nữa về tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các di sản văn hóa Việt Nam. Khối thi đua các bảo tàng tiếp tục duy trì truyền thống đoàn kết, gắn bó. Trên cơ sở cam kết thi đua đã ký, các đơn vị đảm bảo chế độ thông tin, trao đổi, đảm bảo kế hoạch diễn ra đúng tiến độ.
          Hội nghị Tổng kết công tác Khối thi đua các bảo tàng năm 2017 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua và bổ sung cho bản Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác thi đua năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Các danh hiệu thi đua đã đăng ký được thông qua, khích lệ tinh thần cho các cán bộ, viên chức và người lao động của các đơn vị trong Khối, tăng cường đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các đơn vị trong Khối để hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao phó cho từng đơn vị, góp phần bảo tồn và phát huy tốt di sản văn hóa của dân tộc.
(Tin và ảnh: Phòng STKKTL)