Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

A. Chính quyền

   Huân ch­ương 

Năm 2004, số: 556QĐ/CTN ngày 26/8/2004 Huân chương Độc lập Hạng Nhì
Năm 2009, số: 1259/QĐ-CTN ngày 27/8/2009 Huân chương Hồ Chí Minh
Năm 2013, số: 039/CTN ngày 21/01/2013 Huân chương Lao động Hạng II của Chủ tịch nước CHDCND Lào Chumaly Xaymanxon
Năm 2014, số 1984/QĐ-CTN ngày 15/8/2014 Huân chương Độc lập Hạng Nhất

   Cờ Chính phủ

Năm 1994, đơn vị dẫn đầu ngành Văn hoá-Thông tin

Năm 2007 số: 121QĐ/TTg ngày 25/01/2008

Năm 2012 số 81/QĐ-TTg, ngày 09/01/2013 Cờ thi đua của Chính Phủ đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của ngành VHTTDL năm 2012.

  Cờ Bộ Văn hoá Thông tin, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Năm 1995, đơn vị thi đua xuất sắc

Năm 1996, đơn vị thi đua xuất sắc

Năm 1997, đơn vị thi đua xuất sắc

Năm 1998, đơn vị thi đua xuất sắc

Năm 2001, số: 150/QĐ-BVHTT, ngày 23/01/2002 đơn vị thi đua xuất sắc

Năm 2004, số: 5023 QĐ/BVHTT ngày 31/12/2004

Năm 2005, số: 9773 QĐ/BVHTT ngày 30/12/2005

Năm 2006, số: 5805 QĐ/BVHTT ngày 29/12/2006

Năm 2008, số: 531  QĐ/BVHTTDL ngày 16/02/2009

Năm 2009, Từ ngày 28/8 đến 2/9/2009 tham gia triển lãm 40 năm ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch, thực hiện di chúc Bác Hồ (có cờ nhưng ko có QĐ và số QĐ).

Năm 2010, số 530/QĐ-BVHTTDL ngày 21/02/2011 đơn vị thi đua xuất sắc.

Năm 2011, số 361/QĐ-BVHTTTDL ngày 07/02/2012 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

Năm 2013, số 4667/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2013 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.
Năm 2015, số 4522/QĐ-BVHTTDL ngày 25/12/2015 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

  Bằng khen Bộ Văn hoá Thông tin, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Năm 1990, Quyết định số 161/VP ngày 28/1/1991

Năm 1993, Quyết định số 230/QĐ-KT ngày 05/02/1994

Năm 1999, Quyết định số 1256/QĐ-BVHTT ngày 21/7/1999

Năm 2000, Quyết định số: 21/QĐ-BVHTT, ngày 06/01/2000

Năm 2000, Quyết định số: 53/QĐ-BVHTT, ngày 10/01/2001

Năm 2002, Quyết định số: 236/QĐ-BVHTT ngày 29/1/2003

Năm 2003, Quyết định số: 219/QĐ-BVHTT ngày 04/02/2004

Năm 2004,Quyết định số: 1118 QĐ/BVHTT ngày 02/4/2004

Năm 2004, Quyết định số: 2826 QĐ/BVHTT ngày 25/8/2004

Năm 2005, Quyết định số: 2797/QĐ-BVHTT ngày 13/5/2005

Năm 2007, Quyết định số: 870/ QĐ-BVHTT ngày 28/2/2007

Năm 2009, Quyết định số: 3024/QĐ-BVHTT ngày 31/8/2009 đã có thành tích tham gia triển lãm 40 năm ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Năm 2007-2010, Quyết định số: 3807QĐ-BVHTTDL ngày 28/10/2010  đã có thành tích xuất sắc trong phong trào yêu nước.

  Bằng khen, giấy khen và hình thức khác của một số cơ quan

       Năm 2013, Quyết định 552/TTGD TTLS ngày 19/5/2013 Đóng góp xuất sắc trong chặng đường 20 năm làm theo lời Bác.

B. Đảng Bộ

   Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh

Năm 1994-1995, số 07 ngày 01/4/1996

Năm 1996, ngày 28/4/1997

Năm 2001, số 22/QĐ-ĐU ngày 22/3/2002

Năm 2005, Số: 04/QĐ-TV ngày 20/01/2005

Năm 2006, Số: 04/QĐ-TV ngày 20/01/2007

Năm 2007, Số: 92/QĐ-TV ngày 08/01/2008

Năm 2007, tháng 10/2008 đơn vị tham gia hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Năm 2008, số 63/QĐ-TV ngày 05/02/2009 đạt tiêu chuẩn tổ chức Đảng "trong sạch, vững mạnh".

Năm 2009, số: 69/QĐ-ĐU ngày 05/02/2009 của Đảng bộ đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo ”.

Năm 2009, số 107-QĐ/ĐU ngày 20/01/2010 đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu .

Năm 2007- 2010, số 19-QĐ/ĐU, ngày 14/02/2011 đã có thành tích trong thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM" từ năm 2007-2010.

Năm 2011, số 52-QĐ/ĐU ngày 03/02/2012 đạt tổ chức Đảng cơ sở trong sạch, vững mạnh của Đảng uỷ Bộ VHTTDL.

Năm 2012, số 98-QĐ/ĐU, ngày 25/01/2013 đạt tiêu chuẩn Đảng bộ "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu năm 2012.

Số 111-QĐ/ĐU, ngày 25/5/2013 Đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Năm 2013, số 135/QĐ-ĐU, ngày 15/01/2014 đạt tiêu chuẩn đảng bộ "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu năm 2013.

   Giấy khen

Năm 2005, số: 20/QĐ-KT ngày 20/5/2005

Năm 2007, 2008 Có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm g­ương đạo đức Bác Hồ ” số: 69/QĐ-ĐU ngày 05/02/2009

Năm 2009, số 113/QĐ-ĐU ngày 20/1/2010 vì có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm g­ương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Năm 2013, số 161/QĐ-ĐU, ngày 19/5/2014 đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ năm 2011-2013.
Năm 2016, số 30/QĐ-ĐU, ngày 12/5/2016 đạt thành tích xuất sắc 5 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị.

C. Công đoàn:

Bằng khen: Công đoàn cơ sở vững mạnh

Năm 1993, số 21/KT 03 ngày 20/1/1994

Năm 1994, số 11/KT 03 ngày 19/5/1995

Năm 1995, số 37 ngày 14/5/1996

Năm 1996 số 04/KT 03 ngày 20/3/1997

Năm 1997, số 41/QĐ ngày 24/3/1998

Năm 1998, số 12/QĐ ngày 27/1/1999

Năm 1999, số 13/QĐ ngày 21/1/2000

Năm 2000, số 45/QĐ ngày 15/2/2001

Năm 2000-2006, số 168/QĐ-KT ngày 4/12/2006

Năm 2004 số 15/QĐ ngày 11/01/2005

Năm 2005 số 07/QĐ-KT ngày 10/2/2006

Năm 2006, số 17/KT ngày 15/5/2006 về việc đã tham gia giải thể thao nhiệt tình và hiệu quả.

Năm 2007, số 419/QĐ-TLĐ ngày 18/3/2008

Năm 2008, số 236/QĐ-TLĐ ngày 23/2/2009

Năm  2009, số 34/QĐ-CĐ, ngày 10/7/2009 đã tích cực tham gia phong trào thi đua chào mừng 80 năm Công đoàn Việt Nam và 15 năm Công đoàn viên chức VN.

Năm 2005-2009, số 193/QĐ-KT, ngày 28/5/2010 của CĐ viên chức VN đã có thành tích xuất sắc trong phòng trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 5 năm  2005-2009.

Năm 2009, số 305/QĐ-TLĐ, ngày 24/02/2010 của Tổng liên đoàn LĐVN đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2009.

Năm 2010, số 39/QĐ-CĐVHTTDL, ngày 13/5/2010 có tiết mục xuất sắc tại liên hoan nghệ thuật quần chúng.

Năm 2010, số 76/QĐ-CĐVHTTDL, ngày 06/10/2010 đã tích cực tham gia cuộc thi viết tìm hiểu 1000 năm Thang Long-Hà Nội.

Năm 2010, số 100/QĐ-KT, ngày 14/02/2011 đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh.

Năm 2011, số 91/QĐ-KT, ngày 29/02/2012 đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2011.

Năm 2011, số 29/QĐ-KT ngày 09/01/2012 đã có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh của Công đoàn viên chức Việt Nam.

Năm 2010-2012, số 25/QĐ-CĐBVHTTDL ngày 23/4/2012 đã đạt thành tích trong phong trào thi đua  xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn vững mạnh.

D. Đoàn Thanh niên:

    Bằng khen

Năm 1997, số 11/ QNTĐ ngày 5/1/1998, Bằng khen của BCH Đoàn thanh niên Thành phố Hà Nội vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thành niên năm 1997.

Năm 1998, số 57/QNTĐ ngày 24/12/1998, Bằng khen BCH Đoàn thanh niên Thành phố Hà Nội vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 1998.

Năm 2006, Số 143 QĐ-KT ngày 15/01/2007 Đoàn Thanh niên khối các Cơ quan trung ­ương.

Năm 2007, 2008 Có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm g­ương đạo đức Bác Hồ”.

Năm 2007, Bằng khen Bộ tr­ưởng Bộ VHTTDL Số: 870/QĐ-BVHTTDL ngày 28/02/2008.

Năm 2009, số 412/QĐ-BVHTTDL ngày 28/1/2010, Bằng khen của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Bộ năm 2009.

Năm 2010, số 692/QĐ-BVHTTDL ngày 28/02/2011, Bằng khen của  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Chi đoàn xuất sắc vững mạnh.

Năm 2011, số 661/QĐ-BVHTTDL ngày 24/02/2012, Bằng khen của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Chi đoàn xuất sắc vững mạnh.

Giấy khen:

Năm 2008, số 50/QĐ-KT ngày 04/11/2009, giấy khen của Bộ Văn hoá-Thông tin Đoàn thanh niên CSHCM Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vì có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Năm 2008, Giấy khen Trung ­ương Đoàn, Số: 32/QĐ-TWDDTN ngày 25/01/2009.

Năm 2009, số: 69/QĐ-ĐU ngày 05/02/2010 của Đảng bộ đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo …”

Huy ch­ương Bạc về Tốp ca nữ của Bộ Văn hoá-Thông tin, số 6628/QĐ-BVHTT ngày 15/8/2005.

Năm 2009, số 49/QĐ-KT, ngày 25/3/2009 giải ba bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Năm 2009, không số ngày 18/5/2009 Giải B ca múa nhạc không chuyên.

     E. Ban chỉ huy quân sự

Giấy khen:

Năm 2008, số 1205/QĐ-UBND ngày 03/12/2008 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quận Ba Đình.