Giới thiệu cuốn sách: Hồ Chí Minh- biểu tượng của hòa bình và hữu nghị của nhân dân toàn thế giới