Giới thiệu cuốn sách: Cách mạng tháng Tám năm 1945

Trong lịch sử Việt Nam cũng như lịch sử nhân loại chỉ có những cuộc cách mạng vô sản mới có thể đáp ứng đồng thời nhiều đòi hỏi của lịch sử mang tính thời đại. Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam đã thực hiện đồng thời 3 chức năng lịch sử là: giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người.
 Nếu như các cuộc khởi nghĩa của cha ông trong lịch sử là với kẻ thù xâm lược, thống trị có cùng một trình độ phát triển của một hình thái kinh tế- xã hội với Việt Nam, thì khi tiến hành cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 dân tộc ta phải đương đầu với Chủ nghĩa Phát xít và lực lượng đồng minh, mà thực chất là liên minh giữa các cường quốc đang chi phối đời sống chính trị quốc tế lúc đó.  Sau hơn 15 năm chuẩn bị và tập trận đấu tranh, dưới ngọn cờ độc lập tự do của Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám năm 1945 của nhân dân ta đã đồng thời đáp ứng nhiều đòi hỏi của lịch sử mang tính thời đại, đã giành được thành quả to lớn là “đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập”, “đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa”. Nói về tầm vóc và ý nghĩa lớn lao của Cách mạng tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Chẳng những giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.
Cuốn sách Cách mạng tháng Tám năm 1945 (Sự kiện, hình ảnh và ký ức) tập hợp những tư liệu quý, những hình ảnh sống động và chân thực để minh họa cho những nội dung sự kiện lịch sử trước và khi diễn ra cuộc vận động Cách mạng tháng Tám năm 1945 và khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình. Hy vọng cuốn sách sẽ góp phần khắc họa lại những ký ức không thể nào quên về một trong những trang sử vẻ vang nhất, hào hùng nhất của quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.  Để từ đó, mỗi người dân Việt Nam lại nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh dân chủ, công bằng, văn minh”.
Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:
Phần1: Quá trình chuẩn bị lực lượng cách mạng và cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945.
Phần 2: Một số hình ảnh về xã hội Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám năm 1945
Phần 3: Những hồi ức không thể nào quên
 Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!