"Sự ra đời của bản Tuyên Ngôn Độc Lập"

 Cuốn sách nhằm giới thiệu với bạn đọc về quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập, những câu chuyện kể, những hồi ức về sự kiện lịch sử hào hùng đó của dân tộc như: Những năm tháng không thể nào quên, Ký ức thiêng liêng tại căn nhà 48 Hàng Ngang lịch sử, câu chyện về chiếc áo Bác Hồ Mặc trong ngày 2/9/1945, Người thiết kế Lễ đài, người bảo vệ lễ đài ngày độc lập... Đồng thời cuốn sách còn cung cấp những bài viết, những bài nghiên cứu có giá trị về ý nghĩa và sức sống trường tồn của bản Tuyên ngôn độc lập: Tuyên ngôn độc lập năm 1945 văn bản pháp lý – chính trị của nước Việt Nam mới; Tuyên ngôn độc lập năm 1945- những giá trị truyền thống và đương đại;Tuyên ngôn độc lập 2-9-1945: tầm nhìn bao quát về thời đại; Tuyên ngôn độc lập: kết tinh khát vọng giải phóng con người; Tuyên ngôn độc lập- kết tinh giá trị văn hóa... Qua đó khẳng định đã 70 năm đã trôi qua, nhưng bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 vẫn còn vang vọng mãi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, thể hiện rõ chân lý chính nghĩa, pháp lý đanh thép và đạo lý cao cả của dân tộc Việt Nam. Ánh sáng của Tuyên ngôn độc lập đã khơi nguồn sáng tạo và soi sáng con đường cách mạng Việt Nam hướng lên tầm cao mới trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
 
Vũ Thị Kim Yến, Lê Quảng Ba, Trương Nam Hiến ...-H .: Văn hóa Thông tin, 2015