"40 năm thiên anh hùng ca giải phóng"

Nội dung cuốn sách tâp hợp các tư liệu phong phú và được trình bày tương đối đầy đủ và ngắn gọn theo ba nội dung:
Chương I: Các sự kiện lịch sử đưa đến đại thắng mùa xuân 1975 – bước phát triển ở quy mô cao của tiến trình cách mạng ở miền Nam và của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; Khôi phục và cải tạo miền Bắc, đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ và chuyển hướng cuộc đấu tranh yêu nước của đồng bào miền Nam (1954-1960); Xây dựng và bảo vệ hậu phương lớn miền Bắc, chi viện tiền tuyến lớn miền Nam, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược(1960-1965)...
Chương II: tập hợp những bài viết, bài nghiên cứu của những nhà khoa học, giúp bạn đọc có cái nhìn tổng thể và hiểu sâu hơn về thắng lợi mùa xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử để làm nên thiên anh hùng ca giải phóng bất hủ cho dân tộc Việt Nam.
Chương III: Tập hợp những trang hồi ức, những kỷ niệm của một số tác giả thuộc đủ thành phần và lứa tuổi, từ người cán bộ, trí thức, nông dân, chiến sĩ và các em học sinh, những người đã từng được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Người quan tâm thăm hỏi, động viên trong chiến đấu, trong học tập và trong lao động sản xuất. Những hồi ức, những kỷ niệm đó chính là niềm tin, sự động viên để họ vững bước trên chặng đường đấu tranh quyết liệt, góp phần vào chiến thắng vẻ vang của dân tộc trong cuốc kháng chiến chống Mỹ vĩ đại. 
Vũ Kim Yến, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Trọng Phúc....... .-H .: Văn hóa Thông tin, 2015