slider

“Đảng ta thật là vĩ đại”

23 Tháng 05 Năm 2020 / 1531 lượt xem

Nguyễn Thị Kim Liên

Phòng Tuyên truyền, Giáo dục

Bước vào đầu năm 1960, qua hai năm thực hiện kế hoạch cải tạo và phát triển nền kinh tế quốc dân theo chủ nghĩa xã hội, miền Bắc đã giành được những thành tích quan trọng, được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống, an ninh, quốc phòng. Phong trào thi đua xã hội chủ nghĩa dâng lên mạnh mẽ nhằm hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 1960, năm cuối của kế hoạch ba năm (1958 -1960). Năm 1960 cũng đánh dấu sự kiện quan trọng khi Đảng ta tròn 30 tuổi. Trong năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một loạt bài quan trọng, có giá trị tổng kết về lịch sử đấu tranh anh dũng, đầy hy sinh của Đảng sau 30 năm hoạt động và lãnh đạo nhân dân ta làm cách mạng, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, chỉ ra những nhiệm vụ mới phải làm để đưa sự nghiệp cách mạng nước ta đi tới những thắng lợi to lớn và vẻ vang hơn nữa. Bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng (tổ chức ngày 05/01/1960) đã được báo Nhân dân số 2121 ngày 07/01/1960 đăng, với dung lượng hơn 1000 chữ(1). Qua đó, giúp cho đảng viên nói riêng, nhân dân ta nói chung tự hào về lịch sử 30 năm vẻ vang của Đảng, cũng như những nhiệm vụ của Đảng trong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giai đoạn mới.

Mở đầu bài nói, Chủ tịch Hồ Chí Minh tự hào khẳng định “Đảng ta thật là vĩ đại!”. Dù Người nói “với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng” nhưng cụm từ này vẫn được Người lặp lại 4 lần sau nữa trong bài viết cùng những dẫn chứng và lý lẽ thuyết phục chứng minh rõ những yếu tố làm nên sự vĩ đại của Đảng.

Trước hết, Đảng vĩ đại chính là ở lý tưởng, mục tiêu cách mạng mà Đảng kiên trì lựa chọn, theo đuổi. Bằng cách sử dụng hình ảnh “Trong mấy mươi năm khi chưa có Đảng, tình hình đen tối như không có đường ra” so sánh đối lập với “Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đen tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi trong cuộc cách mạng phản đế, phản phong”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm rõ sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đáp ứng một nguyện vọng bức thiết của lịch sử là để cứu dân, cứu nước khỏi vòng nô lệ của thực dân và ách áp bức của phong kiến, lãnh đạo quần chúng lao khổ làm giai cấp tranh đấu để tiêu trừ tư bản đế quốc chủ nghĩa, làm cho thực hiện xã hội cộng sản. Người tóm tắt quá trình đấu tranh anh dũng, hy sinh của Đảng trong 30 năm đấu tranh giành độc lập cho Tổ quốc và xây dựng đất nước nhằm “đổi nền kinh tế và văn hóa lạc hậu của nước ta thành một nền kinh tế và văn hóa tiên tiến” cũng như luôn chăm lo đến đời sống hàng ngày của nhân dân. Trong quá trình đó, “biết bao đảng viên ưu tú và quần chúng cách mạng đã vì dân, vì Đảng mà hy sinh một cách cực kỳ oanh liệt”. Người khẳng định, Đảng vĩ đại chính là ở hành động dũng cảm, hy sinh, một lòng một dạ trung thành của lớp lớp thế hệ đảng viên với Đảng, với dân. Vào những lúc thử thách cam go, người đảng viên cộng sản phải biết hy sinh vì quyền lợi tối cao của dân, của nước - “Tổ quốc trên hết, dân tộc trên hết”, dù có phải hy sinh tới tính mạng cũng không nề hà. Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân mẫu mực nhất của đức hy sinh ấy, là minh chứng điển hình nhất cho giá trị cao quý, sức hấp dẫn đầy thuyết phục về Đảng là đạo đức, Đảng là văn minh. Bản thân Chủ tịch Hồ Chí Minh khi trả lời các nhà báo đã nói rõ: “cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân”(2) và “bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, tôi cũng chỉ theo đuổi một mục đích là làm cho ích quốc lợi dân”(3).

Là người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng ra đời từ phong trào cách mạng của nhân dân, có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng vì mục đích phục vụ nhân dân, lấy lợi ích của nhân dân làm lợi ích cao nhất của mình, thì “ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng ta không có lợi ích gì khác”. Đảng vĩ đại còn là ở trách nhiệm cao cả và sự gắn bó mật thiết với nhân dân, “suy nghĩ, lo toan đến hành động chỉ một mực vì dân mà thôi”. Cho nên, Đảng vừa lo tính công việc lớn như đổi nền kinh tế và văn hóa lạc hậu của nước ta thành một nền kinh tế và văn hóa tiên tiến, đồng thời lại luôn quan tâm đến những việc nhỏ như tương cà mắm muối cần thiết cho đời sống hàng ngày của nhân dân.

Gắn bó sự nghiệp chiến đấu của mình với cuộc sống của nhân dân, sự phát triển của đất nước và dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta hiểu rõ “Thắng đế quốc là tương đối dễ. Thắng bần cùng và lạc hậu còn khó khăn hơn nhiều”. Chính vì vậy, ngay sau ngày tuyên bố độc lập, trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (ngày 03/9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng nêu lên Những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Đó là 6 nhiệm vụ khẩn thiết, sát hợp với đòi hỏi trước mắt của nước nhà: chống nạn đói; chống nạn dốt và các tệ nạn xã hội khác; xoá bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò; thực hiện tín ngưỡng tự do; lương giáo đoàn kết. Tháng 3/1947, thời điểm cả nước vừa bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Đời sống mới, nêu rõ mục đích của việc xây dựng đời sống văn hoá mới là: ‘'Làm thế nào cho đời sống của dân ta vật chất được đầy đủ hơn, tinh thần được vui mạnh hơn''. Ở đầu những năm 1960, thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm này, khi mà “miền Bắc hoàn toàn giải phóng”, Người cũng chỉ rõ nhiệm vụ của Đảng là “đoàn kết và lãnh đạo nhân dân ta thi đua kiến thiết chủ nghĩa xã hội, xây dựng đời sống vui tươi, no ấm và mỹ tục thuần phong”.

Trong điều kiện lịch sử mới, Đảng vẫn luôn là đội tiền phong của giai cấp công nhân, tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức, danh dự và lương tâm của cả dân tộc, không thay đổi bản chất, mục đích, lý tưởng của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hơn một lần khẳng định rằng, Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Những người cộng sản Việt Nam không một chút nào được quên lý tưởng cao cả của mình là hết lòng, hết sức phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập, cho chủ nghĩa xã hội hoàn toàn thắng lợi trên đất nước ta và trên toàn thế giới. Do vậy, hơn bao giờ hết Đảng cầm quyền càng phải phấn đấu, rèn luyện để trở thành một Đảng thật trong sạch vững mạnh, phải xây dựng Đảng trên cơ sở “lấy dân làm gốc”. Trong bài nói tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng, sau phần nội dung tổng kết lịch sử vẻ vang của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi “toàn thể đảng viên và đoàn viên thanh niên lao động, bất kỳ ở cương vị nào, làm công việc gì, đều phải trau dồi đạo đức cách mạng, tẩy trừ chủ nghĩa cá nhân, cố gắng học tập chính trị, văn hóa và khoa học, kỹ thuật, làm tốt công tác kinh tế tài chính, gương mẫu trong mọi việc làm. Phải đoàn kết và học hỏi những anh em ngoài Đảng và ngoài Đoàn để cùng nhau tiến bộ”.

Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định:

Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao,

Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình.

Đảng ta là đạo đức, là văn minh

Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no

Công ơn Đảng thật là to.

Ba mươi năm lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng.

Ngày hôm nay, 60 năm từ thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng và 90 năm từ thời điểm Đảng ta ra đời, bằng đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt và tinh thần đấu tranh anh dũng kiên cường, bất khuất, bất chấp mọi gian khổ hy sinh của nhân dân ta, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt giành nhiều thắng lợi vẻ vang. Đặc biệt, sau hơn 30 năm đổi mới, thành tựu mà dân tộc Việt Nam đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng thật lớn lao, đưa dân tộc Việt Nam vững vàng bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: Quy mô nền kinh tế năm 2019 đạt hơn 262 tỷ USD (so sánh với năm 1955 đạt khoảng 6,3 tỷ USD, năm 1986 đạt khoảng 26,88 tỷ USD); Tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm đạt 6-7%: năm 2010 đạt 6,78%, năm 2015: 6,68%, năm 2018: 7,085 và năm 2019 đạt 7,02%; đời sống người dân không ngừng được cải thiện: GDP bình quân đầu người tăng từ 86 USD năm 1988 lên 2.786 USD năm 2019. Công tác giải quyết việc làm và xóa đói, giảm nghèo đạt được những kết quả tốt, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm từ 58,1% năm 1993 xuống còn 5,23% năm 2018(4)... Suốt 90 năm qua, Đảng ta vẫn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, được nhân dân tin cậy, thừa nhận Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong chính trị, người lãnh đạo chân chính duy nhất của cả dân tộc. Đảng ta không chỉ là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, mà còn trở thành niềm tin sắt son, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

Chú thích:

1.            Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 12, tr400

2,            3. Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 4, tr272

4. https://baoquocte.vn/ky-niem-90-nam-ngay-thanh- lap-dang-dat-nuoc-doi-moi-toan-dien-108758.html

Xem thêm

Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 13,187,412

Bản quyền thuộc: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 08 044 287 - 08 043 315 , Fax: 08 043 064

Email: nhasanbacho.pct@gmail.com

Khu di tích mở cửa tất cả các ngày trong tuần (trừ chiều thứ 2)

Mùa đông: Sáng: 8h - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Mùa hè: Sáng: 7h30 - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Liên hệ đăng ký đoàn tham quan: 08 043 226 (Phòng Tuyên truyền, Giáo dục) - 08 044 287 (Phòng Hành chính, Tổng hợp)