slider

Quyết định số 481//QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 03 năm 2014 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

07 Tháng 12 Năm 2019 / 904 lượt xem
BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO  VÀ  DU LỊCH   

_____­­­­­­­________

 
Số:  481 /QĐ-BVHTTDL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

____________

 
          Hà Nội, ngày 03   tháng 03   năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

_____________________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 
- Căn cứ Luật Di sản Văn hoá ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hoá ngày 16 tháng 8 năm 2009;
- Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Di sản Văn hoá;
- Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Căn cứ quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 16/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
          - Xét đề nghị của Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Vị trí và chức năng
 Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là đơn vị sự nghiệp văn hoá có thu trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng bảo quản và phát huy giá trị các di tích, tài liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch từ năm 1954 đến tháng 9 năm 1969.
 Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (sau đây gọi tắt là Khu di tích) có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 
          1. Trình Bộ trưởng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm của Khu di tích và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của  Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các di tích, tài liệu, hiện vật liên quan đến Người thời kỳ từ năm 1954 đến tháng 9 năm 1969.
3. Sưu tầm, kiểm kê, xây dựng hồ sơ khoa học, bảo quản và giới thiệu các di tích, tài liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ Người sống và làm việc tại Phủ Chủ tịch.
4. Hướng dẫn, phục vụ nhân dân trong nước và khách nước ngoài tham quan, nghiên cứu tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, thực hiện các hình thức tuyên truyền, giáo dục về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.
5. Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào hoạt động của Khu di tích.
6. Trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ với các di tích lưu niệm, các phần trưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong nước và nước ngoài phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.
7. Tiếp nhận tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với thời kỳ Người sống và làm việc tại Phủ Chủ tịch do các tổ chức và cá nhân trao tặng.
8. Biên soạn, xuất bản và tổ chức công bố tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy định của Đảng và Nhà nước.
9. Thực hiện việc điều chuyển tài liệu, hiện vật theo quy định; cung cấp bản sao tài liệu, hiện vật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.
10. Thực hiện hợp tác quốc tế  khi được Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt và phân cấp của Bộ.
11. Tổ chức các hoạt động chính trị, văn hoá, vui chơi, giải trí, hoạt động dịch vụ phục vụ khách tham quan phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao và    quy định của pháp luật.
12. Thu phí, lệ phí, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật.
13. Gìn giữ cảnh quan, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn, an ninh trong khu vực do Khu di tích quản lý. Phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức đón tiếp, phục vụ khách tham quan Khu Di tích Lịch sử-Văn hoá Ba Đình.
14. Xác định vị trí làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự và thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Khu di tích theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
15. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.
16. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1.  Giám đốc và các Phó Giám đốc.
2.  Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Phòng Hành chính-Tổng hợp;
b) Phòng Tuyên truyền-Giáo dục;
c) Phòng Bảo quản di tích;
d) Phòng Sưu tầm-Kiểm kê-Tư liệu;
đ) Phòng Quản trị;
e) Phòng Kỹ thuật;
g) Phòng Bảo vệ;
h)  Phòng Duy trì cảnh quan - Môi trường.

Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch có trách nhiệm quy định nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, bố trí, sắp xếp viên chức theo cơ cấu chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ và người lao động cho các phòng và tổ chức trực thuộc Khu di tích quản lý; xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu di tích.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1938/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Di sản Văn hoá, Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
     Nơi nhận:                                                                                        BỘ TRƯỞNG
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ;                                                                        (Đã ký và đóng dấu)
- Lưu VP, Hồ sơ nội vụ, Vụ TCCB (100).
                                                                                                           Hoàng Tuấn Anh

Xem thêm

Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 19,465,586

Bản quyền thuộc: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 08 044 287 - 08 043 315 , Fax: 08 043 064

Email: nhasanbacho.pct@gmail.com

Khu di tích mở cửa tất cả các ngày trong tuần (trừ chiều thứ 2)

Mùa đông: Sáng: 8h - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Mùa hè: Sáng: 7h30 - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Liên hệ đăng ký đoàn tham quan: 08 043 226 (Phòng Tuyên truyền, Giáo dục) - 08 044 287 (Phòng Hành chính, Tổng hợp)