slider

Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

22 Tháng 09 Năm 2021 / 2270 lượt xem

ThS. Nguyễn Văn Dương

Phòng Sưu tầm, Kiểm kê, Tư liệu

Lê Hà Dương

Phó phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp - Thông tin tư liệu Trường Chính trị tỉnh Hà Nam

 

Thế kỷ XX là thế kỷ đầy biến động của thế giới và dân tộc Việt Nam. Trong thế kỷ đó, Việt Nam đã có những bước tiến dài với nhiều kỳ tích lịch sử. Có được những thành tựu đó phải kể đến nhân tố hàng đầu là sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh có vị trí đặc biệt - Người sáng lập và rèn luyện để Đảng trưởng thành, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã không ngừng chăm lo xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng là sự vận dụng, phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam. Trong hệ thống tư tưởng đó, có tư tưởng về xây dựng tổ chức cơ sở đảng.

1.       Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức cơ sở đảng

Chỉ sau 15 năm ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Từ đây Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, cán bộ, đảng viên nắm giữ các chức vụ chủ chốt của hệ thống chính trị. Chức năng, nhiệm vụ, phương thức lãnh đạo của Đảng có nhiều nội dung mới; đòi hỏi trách nhiệm, bản lĩnh trí tuệ của Đảng đối với nhân dân, dân tộc ngày càng trở nên nặng nề. Đảng ta cũng thể hiện vai trò lãnh đạo tích cực của mình đối với Nhà nước mới thành lập còn non trẻ. Nhưng cũng từ khi Đảng cầm quyền, thì trong nội bộ lại diễn ra tình trạng cán bộ, đảng viên quan liêu, hủ hóa, tham ô, lãng phí, xuất hiện những ông “quan cách mạng”, sa vào chủ nghĩa cá nhân. Rất kịp thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều biện pháp chấn chỉnh hiện tượng trên. Chưa đầy một tháng sau ngày đọc Tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi các đồng chí tỉnh Nghệ An, ngày 17/9/1945. Trong thư Người chỉ rõ những khuyết điểm của cán bộ, đảng viên và chính quyền “ở các địa phương” cũng như vạch rõ phương hướng để khắc phục những khuyết điểm đó. Ngày 17/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục gửi thư cho Ủy ban Nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng, chỉ ra sáu lỗi lầm rất nặng nề của cán bộ và tổ chức đảng cần sửa chữa là: trái phép, cậy thế, hủ hóa, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo. Ngày 18/01/1949, trong bài nói chuyện bế mạc Hội Nghị cán bộ của Đảng lần thứ sáu, Người khẳng định: “phải chấn chỉnh bộ máy chính quyền từ dưới lên trên”, “Chỉnh đốn các đoàn thể quần chúng” và “Muốn làm được những việc trên, trước hết phải chỉnh đốn nội bộ Đảng”(1).

Tháng 10/1947, với bút danh X.Y.Z, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc để tăng cường xây dựng Đảng, làm trong sạch bộ máy nhà nước. Nội dung cuốn sách hướng tới bồi đắp cho cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng bản lĩnh chính trị, niềm tin; rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; nâng cao tinh thần đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và những căn bệnh có hệ lụy từ chủ nghĩa cá nhân, rèn luyện phương pháp lãnh đạo gần dân, trọng dân, thương dân, hết lòng, hết sức vì hạnh phúc của nhân dân, phấn đấu trở thành người chiến sĩ cách mạng chân chính.

Trước lúc đi xa, trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Đảng ta: Ngay sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã hoàn toàn thắng lợi thì “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”(2).

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức cơ sở đảng chứa đựng những nội dung rất quan trọng, mang giá trị định hướng sâu sắc, có tác động sâu rộng và sức lan tỏa to lớn để lại nhiều bài học đối với công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng hiện nay.

Trước hết, cần khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức cơ sở đảng là sự vận dụng và phát triển đúng đắn, sáng tạo quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể ở Việt Nam. Theo đó, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, Đảng phải gắn bó mật thiết với quần chúng, liên hệ chặt chẽ với quần chúng; ở đâu có quần chúng, ở đó cần có sự lãnh đạo của Đảng; hệ thống tổ chức của Đảng bao gồm các chi bộ và các tổ chức cấp trên chi bộ đến Ban Chấp hành Trung ương. Xuất phát từ quan điểm đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng phải thành lập được tổ chức của mình tại các đơn vị cơ sở: “Ở mỗi xưởng máy, hầm mỏ, xí nghiệp, cơ quan, trường học, đường phố, nông thôn, đại đội - có 3 đảng viên trở lên thì lập một chi bộ. Chi bộ là đồn lũy của Đảng chiến đấu ở trong quần chúng. Mỗi chi bộ có thể chia làm mấy tiểu tổ, để công tác cho dễ”(3). Như vậy, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức cơ sở đảng chính là những tổ chức đảng được lập tại các đơn vị cơ sở, lãnh đạo đơn vị cơ sở và điều kiện để thành lập tổ chức cơ sở đảng là phải có từ ba đảng viên chính thức trở lên, nếu tổ chức đảng đông thì có thể chia thành các tổ đảng. Đối với Người, vị trí của tổ chức cơ sở đảng là “nền tảng”, là “gốc rễ” của Đảng. Người nhiều lần khẳng định: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng”; “Chi bộ là nền tảng của Đảng, của cách mạng ở xã...” và vì thế “Đối với Đảng ta, xây dựng chi bộ cho tốt, cho vững mạnh là một việc vô cùng quan trọng”(4). Người yêu cầu Đảng phải quan tâm xây dựng chi bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng thật sự trong sạch vững mạnh, phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng: “Đảng mạnh là do chi bộ mạnh”, “Chi bộ tốt mọi việc sẽ tốt”. Người còn chỉ rõ tác dụng của tổ chức cơ sở đảng “là cực kỳ quan trọng” vì nó là “sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng”(5).

Về vai trò của tổ chức cơ sở đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Mỗi tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở”, “Chi bộ là đồn lũy của đảng chiến đấu trong quần chúng”(5). “Thực tế cho thấy chỗ nào chi bộ tốt, công việc trôi chảy; chỗ nào chi bộ yếu, công việc xộc xệch”(6). Những khẳng định đó đã chứng minh, tổ chức cơ sở đảng có vai trò là hạt nhân lãnh đạo chính trị mọi hoạt động ở cơ sở, đảm bảo cho mọi hoạt động đó đi đúng định hướng, đồng thời tổ chức cơ sở đảng còn là trung tâm cho khối đoàn kết thống nhất của quần chúng.

Có thể khẳng định, những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng rất phù hợp với quan điểm của Đảng ta về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng trong giai đoạn hiện nay. Điều 21, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI) khẳng định: “Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở”.

Từ việc chỉ ra vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức cơ sở đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chỉ rõ những nhiệm vụ mà các tổ chức cơ sở đảng dù ở loại hình nào đi chăng nữa cũng cần phải thực hiện tốt, đó là:

Một là, tuyên truyền, giáo dục và tổ chức lãnh đạo quần chúng thực hiện khẩu hiệu và chính sách của Đảng.

Hai là, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, kịp thời báo cáo lên trên; luôn luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng, đồng thời giáo dục, tổ chức nhân dân để giải quyết các vấn đề cho nhân dân.

Ba là, tiến hành các hoạt động xây dựng nội bộ Đảng. Coi trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, bao gồm cả phát triển đảng viên mới, quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên và sàng lọc đảng viên. Giữ gìn kỷ luật Đảng.

Xác định đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tổ chức cơ sở đảng, Hồ Chí Minh khẳng định phải xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Theo đó, xuất phát từ yêu cầu khách quan của tình hình và nhiệm vụ cách mạng, trước hết, tổ chức cơ sở đảng phải vững mạnh về chính trị, nhất là phải xác định đường lối chính trị đúng đắn, tuyệt đối tuân thủ cương lĩnh chính trị của đảng. Về tư tưởng, phải thấu triệt quan điểm lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng, không ngừng vận dụng, nghiên cứu, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với điều kiện thực tiễn của chi bộ. Về tổ chức, phải luôn tuân thủ các nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân, trong đó coi tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Người giải thích: “Đảng tổ chức theo nguyên tắc dân chủ tập trung. Nghĩa là: có đảng chương thống nhất, kỷ luật thống nhất, cơ quan lãnh đạo thống nhất. Cá nhân phải phục tùng đoàn thể, số ít phải phục tùng số nhiều, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, địa phương phải phục tùng Trung ương”(7). Nguyên tắc này bảo đảm cho “Đảng tuy nhiều người nhưng khi tiến đánh chỉ như một người”. Về đạo đức, Hồ Chí Minh nhấn mạnh cần xây dựng những quy tắc, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; đặc biệt chú trọng đến xây dựng những quy tắc, chuẩn mực đạo đức của tổ chức đảng, lấy “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư làm cơ sở”.

2.       Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng tổ chức cơ sở đảng hiện nay

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức cơ sở đảng. Từ khi ra đời cho đến nay, hơn 91 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xác định rõ vai trò, lãnh đạo nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, giành được nhiều thành tựu vĩ đại. Sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện quyết định thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ta đang đứng trước nhiều thử thách lớn, công tác xây dựng Đảng vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhất là việc đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống... Chỉ tính từ Đại hội VI của Đảng đến nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành chín nghị quyết, Bộ Chính trị đã ban hành sáu nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng. Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã ban hành nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong đó chỉ rõ một bộ phận cán bộ đảng viên: “Suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội thực dụng, chạy theo danh lợi tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ tham nhũng, lãng phí tùy tiện vô nguyên tắc”(8). Tình trạng đó gây nên sự bất bình và lo lắng trong nhân dân, làm giảm sút lòng tin của dân đối với Đảng, là nguy cơ đe dọa ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn của Đảng. Cho nên công tác xây dựng Đảng đang là vấn đề cấp bách, bức thiết hiện nay. Tổng kết 30 năm đổi mới, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Tăng cường sự lãnh đạo và năng lực cầm quyền của Đảng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt. Đảng phải thường xuyên tự chỉnh đốn, tự đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mình”(9).

Tiếp thu tư tưởng Hồ Chí Minh, tại Đại hội XII, nội dung xây dựng Đảng về đạo đức được đưa thành nội dung riêng, cùng với chính trị, tư tưởng và tổ chức trở thành một trong bốn nội dung xây dựng Đảng. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) tháng 10/2016, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và thống nhất rất cao việc ban hành Nghị quyết “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Điều này thể hiện ý chí quyết tâm chính trị cao của Đảng ta đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng trong điều kiện mới.

Hiện nay, thực hiện việc sắp xếp, đổi mới hệ thống chính trị theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng, số lượng tổ chức cơ sở đảng ở Việt Nam còn trên 52.000 với khoảng 5,2 triệu đảng viên. Mặc dù số tổ chức cơ sở đảng ở nước ta có giảm nhưng lại quản lý đội ngũ đảng viên đông đảo hơn nên các tổ chức cơ sở đảng ngày càng có nhiệm vụ nặng nề hơn.

Từ tổng kết thực tiễn việc thực hiện công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XII cũng như trong suốt quá trình phát triển của Đảng, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong các văn kiện Đại hội XIII đã có nhiều điểm mới, thể hiện bước phát triển mới trong nhận thức của Đảng ta về công tác xây dựng Đảng. Chủ đề Đại hội XIII đã thể hiện rất rõ việc nhận thức xây dựng Đảng một cách toàn diện trên về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; nhận thức sâu sắc hơn mối quan hệ biện chứng giữa xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng. Xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng được tiến hành đồng thời và đan xen nhau; xây dựng Đảng là nhiệm vụ thường xuyên; trọng tâm của chỉnh đốn Đảng là tập trung vào các vấn đề quan trọng và cấp bách. Xây dựng gắn với chỉnh đốn Đảng tức là vừa củng cố nền tảng vững chắc vừa đột phá vào những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, kịp thời uốn nắn những sai lầm, lệch lạc, đảm bảo định hướng xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam “là đạo đức, là văn minh”, xứng đáng là đại diện của lương tri, danh dự, trí tuệ của dân tộc như Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra.

Từ những tư tưởng, quan điểm mang tính chất định hướng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu trên, xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn hiện nay, để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Thứ nhất, các cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cấp ủy cơ sở phải nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ tổ chức cơ sở đảng. Từ đó, quán triệt và vận dụng có hiệu quả các văn bản lãnh đạo của cấp trên vào thực tiễn của tổ chức cơ sở đảng để đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của tổ chức một cách đúng đắn, phù hợp. Đồng thời, phải có sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Thứ hai, các tổ chức cơ sở đảng cần tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng của đảng bộ, chi bộ. Nội dung và phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng cần đa dạng để nâng cao nhận thức của mọi người đối với công tác xây dựng đảng. Bên cạnh đó, công tác tư tưởng muốn đạt hiệu quả cao thì các cấp ủy cơ sở cần tăng cường nắm bắt tư tưởng, tâm lý, tình cảm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng để có biện pháp tác động, giải quyết kịp thời, tránh để tình trạng đơn thư vượt cấp do không giải quyết thỏa đáng từ cơ sở.

Thứ ba, mỗi đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở cần tiếp tục quan tâm và nâng cao chất lượng các hoạt động xây dựng đảng như: kết nạp, quản lý, phân công nhiệm vụ, kiểm tra, đánh giá đảng viên; thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của đảng; nâng cao chất lượng công tác cán bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ... Bởi đây là những hoạt động rất quan trọng nhằm xây dựng nội bộ đảng trong sạch, vững mạnh.

Thứ tư, các tổ chức cơ sở đảng cần lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể do mình lãnh đạo thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao; thường xuyên quan tâm, chăm lo đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; giải quyết hài hòa lợi ích giữa các cá nhân với nhau cũng như lợi ích giữa cá nhân với tập thể để tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong các đảng bộ, chi bộ.

Thứ năm, một giải pháp quan trọng nữa mà các tổ chức cơ sở đảng cần nghiên cứu, vận dụng để xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, đó là phát động và tổ chức tốt phong trào thi đua “xây dựng chi bộ bốn tốt và đảng bộ bốn tốt” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng. Đồng thời, phong trào thi đua trong công tác xây dựng đảng cần phối kết hợp tốt với các phong trào thi đua của chính quyền, đoàn thể thì mới đảm bảo xây dựng các tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về mọi mặt. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, tìm hiểu và làm rõ hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức cơ sở đảng để vận dụng vào công tác xây dựng đảng nói chung và xây dựng tổ chức cơ sở đảng nói riêng có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm góp phần xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Tóm lại, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức cơ sở đảng là những chỉ dẫn hết sức quan trọng và đúng đắn để cho Đảng ta nói chung cũng như các tổ chức cơ sở đảng nói riêng vận dụng vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng. Thời gian tới, bối cảnh trong nước và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường sẽ làm cho nhiệm vụ của các tổ chức đảng ngày càng nặng nề hơn đòi hỏi các tổ chức cơ sở đảng cần không ngừng nâng cao nhận thức về công tác xây dựng đảng để vận dụng vào xây dựng các Đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Chú thích:

1.       Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tập 6, tr.15.

2.       Hồ Chí Minh, Sđd, t.15, tr.616.

3.       Hồ Chí Minh, sđd, tập 8, tr.288.

4.       Hồ Chí Minh, sđd, tập 15, tr.98.

5.       Hồ Chí Minh, sđd, tập 8, tr.288.

6.       Hồ Chí Minh, sđd, tập 13, tr.25.

7.       Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, tập 6, tr.17.

8.       Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4, khóa XI, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.1.

9.       Đinh Thế Huynh, (2015), 30 năm đổi mới và phát triển ở Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. tr.347.

Xem thêm

Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 15,581,016

Bản quyền thuộc: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch

Địa chỉ: Số 1 - Hoàng Hoa Thám (cổng Đỏ) - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 08 044 287 - 08 043 315 , Fax: 08 043 064

Email: nhasanbacho.pct@gmail.com

Khu di tích mở cửa tất cả các ngày trong tuần (trừ chiều thứ 2)

Mùa đông: Sáng: 8h - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Mùa hè: Sáng: 7h30 - 11h. Chiều: 13h30 - 16h

Liên hệ đăng ký đoàn tham quan: 08 043 226 (Phòng Tuyên truyền, Giáo dục) - 08 044 287 (Phòng Hành chính, Tổng hợp)