Cán bộ, đảng viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”

ThS. Phan Thị Hoài
Phòng Tuyên truyền, Giáo dục
 
BBT: Đọc lại tác phẩm của Bác, soi chiếu với những vấn đề mà Đảng ta đang đặt ra rất khẩn thiết trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, càng thấy những điều Bác nêu ra vẫn còn nguyên giá trị cảnh báo trong thời đại ngày nay. Đó chính là ý nghĩa thời đại mà mỗi đảng viên cần phải thấm nhuần và luôn luôn có ý thức tuân theo.
Từ khóa: đạo đức, Hồ Chí Minh
 
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vấn đề rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để Đảng ta luôn thực sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp và dân tộc. Người giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng thông qua những bài nói, bài viết ngắn gọn, cô đọng và dễ hiểu và đặc biệt thông qua chính tấm gương sáng của mình. Một trong những di sản tư tưởng về đạo đức cách mạng Người để lại nổi bật nhất là bài: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, tác phẩm cuối Bác dành cho Đảng nhân dịp kỷ niệm 39 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1969).
 
Đây là tác phẩm lý luận cuối cùng của Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về đạo đức cách mạng. Dù rất ngắn gọn, chỉ gần 700 từ, tác phẩm đã tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển lý luận về xây dựng Đảng, đặc biệt là xây dựng Đảng về đạo đức. Tác phẩm tập trung nêu bật ba nội dung chủ yếu: những thành tựu cách mạng và tấm gương đạo đức của rất nhiều cán bộ, đảng viên; nhận diện những tật bệnh bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên; giải pháp cơ bản để nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.
 
Trong tác phẩm Bác đã chỉ ra rằng: Bên cạnh nhiều Đảng viên anh dũng, gương mẫu, gian khổ đi đầu làm nên những thành tích rất vẻ vang còn có một số ít đảng viên đạo đức, phẩm chất còn thấp kém. Đó là những người mang nặng chủ nghĩa cá nhân, luôn nghĩ đến lợi ích của mình trước hết. Từ đó sinh ra tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa, tham danh trục lợi đi đến tha hóa, thiếu tính kỉ luật, khinh thường quần chúng, gây mất đoàn kết nội bộ… làm hại đến lợi ích của Đảng, Nhà nước, lợi ích của cách mạng và của nhân dân. Do đó, phải loại trừ căn bệnh nguy hiểm này ra khỏi nội bộ Đảng. Tác phẩm đã khẳng định, muốn nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, trước hết phải coi trọng công tác giáo dục về lí tưởng cách mạng, về phẩm chất cách mạng cho mỗi đảng viên. Đảng viên phải đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng lên trên hết. Phải lấy cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư làm lẽ sống. Đây phải là nền tảng cốt lõi để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Bác cũng đặt ra các chế định cụ thể để yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên thực hiện nghiêm túc. Đó là thực hành tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng. Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình đảng viên. Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc. Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ.
 
Ngày nay, đọc lại tác phẩm của Bác, soi chiếu với những vấn đề mà Đảng ta đang đặt ra rất khẩn thiết trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, càng thấy những điều Bác nêu ra vẫn còn nguyên giá trị cảnh báo trong thời đại ngày nay. Đó chính là ý nghĩa thời đại mà mỗi đảng viên cần phải thấm nhuần và luôn luôn có ý thức tuân theo. Với trách nhiệm, niềm vinh dự và tự hào là đảng viên được sinh hoạt tại chi bộ Bác Hồ đã từng sinh hoạt, là cán bộ công tác tại nơi Bác đã sống và làm việc 15 năm cuối đời, hơn ai hết, cán bộ, đảng viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch luôn thực hiện tốt nhất việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, Bộ Chính trị đã ban hành 03 chỉ thị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đó là: Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2006 về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng và toàn xã hội; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và gần đây nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cùng với việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua tác phẩm: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” đã được Đảng ủy Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch triển khai đến tất cả các chi bộ, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết nhất trí cao trong mọi hoạt động.
 
Thứ nhất, mọi cán bộ, đảng viên công tác tại Khu Di tích luôn rèn luyện những phẩm chất mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên trong tác phẩm đó là: “Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Ðảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật. Phải đi sâu đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Phải cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ”(1). Cán bộ, đảng viên tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch luôn cố gắng hết mình để nơi đây xứng đáng là “địa chỉ đỏ”, là trường học lớn cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Khu di tích được các tổ chức, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học… thường xuyên tổ chức cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, quần chúng nhân dân… đến tham quan, nghiên cứu, học tập về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần tuyên truyền sâu rộng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Đây là những bằng chứng sinh động về việc xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên công tác tại Khu Di tích mẫu mực với những phẩm chất mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu trong tác phẩm.
 
Thứ hai, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Từ nhận thức đó, cấp ủy, tổ chức đảng Khu Di tích đã tăng cường phát hiện, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những tấm gương “người tốt, việc tốt” về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và thường xuyên bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động những nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn... để cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động trong cơ quan tích cực nghiên cứu, học tập và làm theo. Tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm”. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, phòng; mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động đều phải xây dựng kế hoạch cá nhân; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tiêu chí để đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên hằng năm. Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến đã có những sáng kiến cải tiến trong công tác, giải quyết công việc một cách khoa học, thiết thực hơn.
 
Thứ ba, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội IV của Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng chi bộ. Đảng viên trong Đảng bộ dành nhiều thời gian, công sức nghiên cứu để vận dụng những thông tin mới nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Đảng bộ đã chủ động triển khai nhiều hình thức hoạt động thiết thực và đạt hiệu quả cao để tạo điều kiện cho 575 đoàn thuộc các đơn vị, cơ sở đảng bên ngoài tổ chức sinh hoạt chính trị hưởng ứng việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Kết quả là 100% tập thể và đảng viên đã xây dựng kế hoạch cá nhân và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với chức trách và nhiệm vụ, tự giác rèn luyện tu dưỡng theo chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa. 100% chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi bộ hằng tháng, mỗi năm có từ 2 đến 3 buổi sinh hoạt chuyên đề.
 
Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao đạo đức cách mạng, đó là: Một số cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về mục đích, yêu cầu của việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên việc xây dựng, bổ sung nhiệm vụ vào kế hoạch của cá nhân chưa thật cụ thể, chưa sát với nhiệm vụ chính trị được giao. Tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, nhất là trong sinh hoạt Đảng có mặt chưa được phát huy. Việc tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về thực hiện công tác kiểm tra đảng viên trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức chưa được thực hiện triển khai thường xuyên.
 
Để nâng cao đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên của Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch trong thời gian tới, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp sau:
Một là, phải tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức suốt đời. Cần phải không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”(2). Do vậy, yêu cầu đầu tiên đặt ra là nội dung tuyên truyền, giáo dục phải luôn đổi mới, phong phú và sâu sắc; phải đặt ra những yêu cầu cụ thể, gắn với từng cấp, từng phòng theo cương vị, chức trách được giao.
Hai là, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi thiếu đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Mạnh dạn đưa ra khỏi tổ chức những người không đủ phẩm chất, năng lực và uy tín.
Ba là, xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến, những tấm gương đạo đức cách mạng, gương người tốt, việc tốt trong cơ quan góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên trong ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Lấy gương người tốt việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”(3).
 
Kỷ niệm 50 năm ra đời tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên Khu di tích luôn tự giác rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, không chỉ nghiêm khắc tự phê bình và phê bình, mà còn phải có kế hoạch trau dồi, tu dưỡng đạo đức cách mạng đối với bản thân, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
 
Chú thích:
1.       Hồ Chí Minh toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia 2011. Tập 15, tr 547
2.       Hồ Chí Minh toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia 2011. Tập 11, tr 589
3.       Hồ Chí Minh toàn tập. Nxb Chính trị quốc gia 2011. Tập 11, tr 588