Giới thiệu cuốn sách: “Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động đối ngoại 1954 - 1969”

Chủ tịch Hồ Chí Minh- thiên tài của Đảng và nhân dânViệt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người đã dành trọn cuộc đời đấu tranh cho nền hòa bình thực sự cho sự nghiệp giải phóng dân tộc giải phóng con người và cho tình hữu nghị đoàn kết giữa các dân tộc trên thế giới. Ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã công bố chính sách ngoại giao hòa bình hữu nghị với nhân dân các nước, sẵn sàng có quan hệ thân thiện với những nước tôn trọng độc lập chủ quyền của Việt Nam. Trên cương vị là người đứng đầu Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo và trực tiếp tiến hành công tác đối ngoại của Đảng ngoại giao nhà nước và công tác đối ngoại nhân dân phù hợp với những hoàn cảnh và đối tượng cụ thể.
Người đã bắc nhịp cầu hữu nghị, đẩy mạnh việc giao lưu tiếp xúc nằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc và duy trì củng cố hòa bình hữu nghị các quốc gia trên toàn thế giới. Người thường xuyên đi thăm hữu nghị các nước xã hội chủ nghĩa và các nước láng giềng ở châu Á. Đến đâu, Người cũng thể hiện tình cảm chân thành và nguyện vọng tha thiết của nhân dân Việt Nam là được sống trong hòa bình độc lập có quan hệ hữu nghị với tất cả các dân tộc trên thế giới. Trong 15 năm lãnh đạo sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1954 - 1969 ),  Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng sáng suốt đề ra đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam cùng một lúc thực hiện 2 nhiệm vụ cách mạng đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà. Đồng thời tăng cường đoàn kết quốc tế tranh thủ sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè, đồng chí, các lực lượng hòa bình dân chủ tiến bộ trên thế giới, đưa cuộc đấu tranh của nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Cuốn sách ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động đối ngoại 1954 - 1969” đã khắc họa một cách chân thực và sinh động về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những bức ảnh lịch sử quý giá trong  15 năm lãnh đạo sự nghiệp chống Mỹ cứu nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, hoàn thành trọn vẹn vai trò người đứng đầu Nhà nước (1954 -1969) đến những khoảnh khắc tiễn đưa người đi xa, những tình cảm trân trọng và kính phục kính phục của bạn bè quốc tế về cuộc đời và sự nghiệp của Người.
Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:
Phần I: Hoạt động đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1954- 1969
Phần II: Giai đoạn khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời năm 1969
Phần III- Phụ lục: Những nước trên thế giới Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở, làm việc và đến thăm giai đoạn 1954- 1969
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!