"Sự ra đời của bản Di chúc lịch sử"

Cuốn sách Sự ra đời của bản Di chúc lịch sử nhằm giới thiệu với bạn đọc về: Quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Di chúc  (hoàn cảnh lịch sử, thời gian và địa điểm); Điếu văn của Ban chấp hành Trung Ương Đảng Lao động Việt Nam; Các Chỉ thị, Thông báo của Bộ Chính trị- Ban chấp hành Trung ương Đảng liên quan đến Di chúc; Một số câu chuyện tiêu biểu liên quan đến quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Di chúc (Tài liệu tuyệt đối bí mật); Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh- Bản công bố đầu tiên; Một số bài viết, bài nghiên cứu có giá trị về ý nghĩa và sức sống trường tồn của bản Di chúc: Giá trị, ý nghĩa và sự trường tồn của bản Di chúc; Bản Di chúc bất hủ sáng ngời tính thời sự; Những giá trị lý luận và thực tiễn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh và bản Di chúc trường tồn cùng lịch sử.
Cuốn sách Sự ra đời của bản di chúc lịch sử được biên soạn nhân kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, hướng tới kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Người (1890-2015) và tiếp
tục đẩy mạnh cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Cuốn sách, sẽ góp phần không nhỏ phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập và tìm hiểu cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
Nguyễn Văn Dương .-H.: Văn hóa thông Tin, 2015.