"Từ cách mạng Tháng Tám 1945 đến chiến dịch Hồ Chí Minh 1975"

Cách mạng Tháng Tám thành công và kháng chiến chống Pháp- Mỹ thắng lợi là giai đoạn oanh liệt của thời đại Hồ Chí Minh, thời đại của những chiến công và kỳ tích làm vẻ vang cho dân tộc, đưa dân tộc ta từ địa vị nô lệ lên hàng các dân tộc tiên phong trên thế giới, được cả loài người ca ngợi và khâm phục. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng suốt hoạch định đường lối, phương châm kháng chiến. Người đã hun đúc ý chí quyết chiến quyết thắng của toàn dân. Người đã bồi dưỡng những nhân tố đảm bảo cho cuộc kháng chiến thắng lợi. Người là sức mạnh quy tụ khối đại đoàn kết dân tộc. Người đã khéo kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế, tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn để chiến thắng kẻ thù. Cuộc đấu tranh anh dũng, đầy gian khổ và hi sinh của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta chống lại hai đế quốc hùng mạnh nhất trên thế giới Pháp - Mỹ đã đập tan hành động xâm lược phi nghĩa của chúng là một trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, chứng minh cho một chân lý, ngày nay đã trở thành kinh điển: Chiến tranh xâm lược của đế quốc nhất định thất bại, cách mạng giải phóng dân tộc nhất định thành công, làm sáng ngời lên chân lý không có gì quý hơn độc lập, tự do.
Cuốn sách được biên soạn nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất tổ quốc, nhằm làm sáng tỏ những cống hiến, vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cuộc đấu tranh cách mạng Việt Nam trước hai kẻ thù sừng sỏ thực dân đế quốc Pháp – Mỹ. Đồng thời, tác giả cũng sưu tầm, biên soạn, chọn lọc những mẩu chuyện kể đặc sắc liên quan đến những hoạt động cách mạng trong giai đoạn này của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó toát lên tư tưởng, tình cảm, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi câu chuyện nhỏ là những bài học vô cùng giá trị, sâu sắc đối với các hệ người dân Việt Nam chúng ta ngày hôm nay

 
Lường Thị Lan, Nguyễn Triệu, Vương Kiêm Toàn .....-H .: Văn hóa Thông tin, 2015