"Thời đại Hồ Chí Minh – những mốc son rực rỡ"

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Cả cuộc đời tôi chỉ có một mục đích là phấn đấu cho quyền lợi của Tổ Quốc và hạnh phúc của nhân dân”. Từ Bến Nhà Rồng, khi đất nước còn đang trong vòng nô lệ của thực dân phong kiến, Người đã ra đi từ phương Đông sang phương Tây, từ châu Á sang châu Âu, châu Phi, châu Mỹ chỉ cốt tìm cho được con đường cứu nước: Đường Kách mệnh. Từ chủ nghĩa yêu nước chân chính, Người đã đến với chủ nghĩa Lê Nin và quyết tâm bước theo ánh sáng tư tưởng Lê Nin, Người đã tìm thấy con đường giải phóng không chỉ phá vỡ xiềng xích cho dân tộc Việt Nam mà còn là niềm hy vọng chung cho các dân tộc thuộc địa khác trên thế giới. Sự lựa chọn và hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với trào lưu tiến hóa của lịch sử, đã thức tỉnh, thôi thúc lớp lớp người Việt Nam yêu nước đi theo chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tập hợp được đông đảo quần chúng dưới ngọn cờ cách mạng để làm nên cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám và tiến hành hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thắng lợi. Có thể nói, mỗi bước tiến, mỗi thắng lợi của nhân dân ta, của Đảng ta trong những năm qua “đều gắn liền với cuộc đấu tranh cách mạng vô cùng sôi nổ ivà đẹp đẽ của Hồ Chủ tịch. Toàn bộ hoạt động của Người cùng với sự nghiệp của nhân dân ta và của Đảng ta là một thiên anh hùng ca bất diệt của cách mạng Việt Nam”.
Với ý nghĩa đó, cuốn sách “Thời đại Hồ Chí Minh- Những mốc son rực rỡ, nhằm tổng hợp lại những sự kiện lịch sử có tính chất bước ngoặt của cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa nhân dân ta vững bước tiến vào kỷ nguyên độc lập tự do kỷ nguyên chủ nghĩa xã hội. Cuốn sách cũng một lần nữa khẳng định, dù Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng tư tưởng, đường lối cùng với tình thương yêu bao la của Người để lại cho nhân dân ta vẫn còn sức sống bất diệt. những tư tưởng ấy, tình thương ấy vẫn sáng chói và soi đường cho chúng ta bước tiếp trong công cuộc phát triển phồn vinh và hội nhập quốc tế.

 
Vũ Kim Yến .-H .: Văn hóa Thông tin, 2015.