• Nơi Bác Hồ viết Di chúc?
  Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu viết tài liệu Tuyệt đối bí mật (sau này là bản Di chúc) từ ngày 10/5/1965 tại phòng làm việc trên tầng 2 ngôi nhà sàn trong Khu Phủ Chủ tịch và ngày 19/5/1969, cũng chính tại đây, Người đã chỉnh sửa lần cuối cùng và hoàn thành bản Di chúc. Nhưng để xác định nơi nào trong ngôi Nhà sàn được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn để soạn thảo nội dung và chỉnh sửa nhiều lần bản Di chúc thì đã có ý kiến nêu ra dựa trên nhận định về thời gian viết phù hợp với địa điểm làm việc của Người...
 • 50 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch: Nơi tụ hội, lan tỏa tư tưởng, tâm hồn, cốt cách Hồ Chí Minh
  50 năm qua, sau ngày Bác Hồ đi xa, các thế hệ cán bộ, viên chức và người lao động Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (Gọi tắt là Khu di tích) đã thầm lặng, miệt mài, nỗ lực cố gắng hết sức mình để giữ gìn, bảo quản và phát huy giá trị từng di tích, từng tài liệu hiện vật của Người để lại. Khu Di tích là di tích quốc gia đặc biệt về Bác Hồ, nơi Bác đã sống, làm việc, dưỡng bệnh và trút hơi thở cuối cùng (1954-1969).
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với chuyến thăm Hà Nam năm 1958
 • Nguyễn Ái Quốc và chặng đường 30 năm tìm đường cứu nước
  Là người sớm có nhận thức về lòng yêu nước, thương dân, Nguyễn Tất Thành đã hiểu được phần nào nguyên nhân thất bại của các phong trào yêu nước chống xâm lược. Từ đó, Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức của chủ nghĩa thực dân Pháp với một quyết tâm cháy bỏng: Dân tộc được độc lập, đồng bào được tự do, mọi người ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành…
 • Phát triển doanh nghiệp theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bức thư gửi cho giới công thương Việt Nam ngày 13-10-1945
  Bức thư chưa đầy 200 chữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới công thương Việt Nam cách đây 70 năm không chỉ là văn kiện đầu tiên của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với giới công - thương, mà còn là sự cổ vũ lớn lao cho giới công - thương vượt qua những khó khăn trước mắt, cùng toàn dân tham gia công cuộc bảo vệ và kiến thiết đất nước trong những năm tháng chiến tranh. Trong thời kỳ hội nhập ngày nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về doanh nghiệp, doanh nhân được nêu trong bức thư ngày ấy vẫn còn nguyên giá trị.
 • Văn hóa, đạo đức doanh nghiệp, doanh nhân theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
  “Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà, thì giới công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng. Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp giới công thương trong cuộc kiến thiết này” (Trích: Thư gửi giới công thương ngày 13-10-1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh)