Giới thiệu tổng quan về Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

1. Sự hình thành:

Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại khu Phủ Chủ tịch trong 15 năm (từ 1954 đến 1969). Nhiều địa danh lịch sử ở nơi đây đã gắn liền với những hoạt động cách mạng sôi nổi và cuộc sống đời thường của Chủ tịch Hồ Chí Minh như: toà nhà Phủ Chủ tịch, nhà 54, nhà sàn, nhà H.67, phòng họp Bộ Chính trị, hầm H.66 và các di tích ngoài trời như: đường xoài, vười cây, ao cá, giàn hoa Phủ Chủ tịch…

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, tất cả các di tích cùng với những tài liệu, hiện vật lưu niệm về Người đã được bảo vệ, bảo quản một cách tốt nhất, để đồng bào trong nước và bè bạn quốc tế đến viếng thăm chiêm ngưỡng nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Ngày 25/11/1970, thay mặt Bộ Chính trị Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Lê Văn Lương đã ký ban hành nghị quyết số 206-NQ/TW về việc thành lập Ban phụ trách xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh. Trong điều 2 của Nghị quyết về nhiệm vụ có ghi: “Bảo quản tốt Khu lưu niệm, các di tích và hiện vật lưu niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch”. Đây là văn bản và là cơ sở pháp lý đầu tiên cho sự ra đời và hoạt động của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Trên cơ sở đó, ngày 12/09/1977, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra nghị quyết 04 - NQ/TW về việc thành lập Bảo tàng Hồ Chí Minh trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng và Hội đồng Chính phủ do đồng chí Lê Duẩn ký. Trong điều 2 của nghị quyết có ghi: “Thông qua những di tích, những tài liệu, hiện vật có quan hệ với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực hiện chức năng nghiên cứu và giáo dục, hướng dẫn tham quan”.

Ngày 15/10/1979, sau khi được Quốc hội phê chuẩn, thay mặt Hội đồng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị đã ký Nghị định số 375/CP về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của viện Bảo tàng Hồ Chí Minh. Trong điều 3 Nghị định có ghi: “Ban phụ trách di tích lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phủ Chủ tịch có nhiệm vụ bảo quản và hướng dẫn khách tham quan Khu di tích”.
Về chức năng quản lý chuyên ngành, ngày 15/05/1975, Bộ trưởng Bộ Văn hoá đã ra quyết định số 38 BVH- QĐ về xếp hạng Khu di tích lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Quyết định ghi rõ phạm vi bảo vệ, bảo quản và phát huy tác dụng (Khu A- khu di tích quản lý, Khu B và khu C là nơi hai cơ quan: Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Chủ tịch nước đang sử dụng). Để phù hợp với cơ chế tổ chức và hoạt động chung của ngành bảo tồn, bảo tàng; ngày 25/05/1990, thay mặt Hội đồng bộ trưởng, Chủ tịch Đỗ Mười đã ký quyết định số 177/HĐBT giao cho Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch) quản lý, chỉ đạo hoạt động của Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Trong quyết định số 952/TC- QĐ về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Bảo tàng Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Trần Hoàn ký ngày 25/10/1990, điều 3 có ghi: Khu di tích lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch gọi tắt là Khu di tích Phủ Chủ tịch (hoạt động như bảo tàng hạng II).

Qua hai năm hoạt động (từ tháng 10/1990 đến tháng 10/1992), ngày 6/11/1992, Bộ trưởng Bộ Văn hoá- Thông tin lại ký quyết định số 1575/TC- QĐ chuyển Khu di tích Phủ Chủ tịch. (Từ Bảo tàng Hồ Chí Minh) thành một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin. Trong điều 1 của Quyết định nêu rõ: "Tách khu di tích lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch (gọi tắt là Khu di tích Phủ Chủ tịch) ra khỏi Bảo tàng Hồ Chí Minh. Khu di tích Phủ Chủ tịch là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hoá- Thông tin. Khu di tích có chức năng nghiên cứu, s­ưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trư­ng bày và tuyên truyền giáo dục cho mọi thế hệ thông qua những tài liệu, hiện vật và di tích có liên quan đến cuộc đời và hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch trong thời kỳ từ 1954 đến những ngày cuối đời của Ng­ười (tháng 9-1969)".

Nếu như nghị quyết số 206-NQ/TW là một văn bản có tính pháp lý đầu tiên cho sự hình thành của Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, thì quyết định số 1575/TC - QĐ của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin đánh dấu một mốc mới đối với sự hình thành và phát triển của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sự hình thành và phát triển của Khu di tích Phủ Chủ tịch gắn liền với các văn bản pháp quy do Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành đã khẳng định ngày càng đúng hướng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức hoạt động của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Từ khi hình thành và phát triển đến nay trải qua các giai đoạn, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các mặt công tác. Cùng với công tác bảo vệ, bảo quản các di tích nguyên trạng và các di vật của Bác để lại, công tác phát huy tác dụng của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cũng được tiến hành. Sau ngày đất nước thống nhất, Bắc Nam xum họp một nhà, cùng với sự kiện khánh thành Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt sau nghị quyết 04 NQ-TW, nơi ở và làm việc của Bác tại Phủ Chủ tịch đã được đông đảo đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế đến viếng thăm. Trong những năm đất nước đổi mới, đặc biệt là từ năm 1992 đến nay, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hoá - Thông tin, nay là Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã có những bước phát triển vượt bậc và đạt được những thành tựu đáng kể trên các mặt công tác của mình, nhằm giữ gìn lâu dài và phát huy những giá trị của di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, góp phần tuyên truyền và giáo dục tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ.

Khu Di tích lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một đơn vị hoạt động độc lập có tài khoản và con dấu riêng.

Căn cứ theo Quyết định số 73/1999/QĐ - BVHTT ngày 02/11/1999 quyết định của Bộ tr­ưởng Bộ Văn hoá - Thông tin quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu, quyền hạn của Khu Di tích Phủ Chủ tịch.
1. Tổ chức bộ máy:
1. Có Giám đốc và các Phó Giám đốc.
2. Các phòng:
- Phòng Hành chính - Tổng hợp
- Phòng Kiểm kê - Bảo quản
- Phòng Tr­ưng bày - Tuyên truyền.
Quyết định số 31/2003/QĐ-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ tr­ởng Bộ Văn hoá - Thông tin về việc đổi tên từ Khu Di tích Phủ Chủ tịch thành Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
Quyết định số 51/2004/QĐ - BVHTT ngày 8/7/2004 Quyết định của Bộ tr­ởng Bộ Văn hoá - Thông tin quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch như sau:

2 . Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
a- Vị trí và chức năng:
- Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là đơn vị sự nghiệp văn hoá- thông tin có thu trực thuộc Bộ Văn hoá-Thông tin, có chức năng bảo quản và phát huy giá trị các di tích, tài liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp, t­ư t­ưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch thời kỳ từ năm 1954 đến tháng 9 năm 1969.
- Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch có t­ư cách pháp nhân có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nư­ớc và ngân hàng.
b- Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Trình Bộ trư­ởng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm của Khu Di tích và tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt;
- Nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp, tư­ t­ưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các di tích, tài liệu, hiện vật liên quan đến Ngư­ời thời kỳ từ năm 1954 đến tháng 9 năm 1969;
- Sư­u tầm, kiểm kê, bảo quản, xây dựng hồ sơ khoa học và giới thiệu các di tích, tài liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp, t­ư t­ưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ Ng­ười sống và làm việc tại Khu Di tích;
- H­ướng dẫn, phục vụ nhân dân trong nước và khách n­ớc ngoài tham quan, nghiên cứu tại Khu Di tích; thực hiện các hình thức tuyên truyền, giáo dục về cuộc đời, sự nghiệp, t­ư t­ưởng, đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đư­ợc giao.
- Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào hoạt động của Khu Di tích;
- Trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ với các di tích lư­u niệm, các phần tr­ưng bày về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả n­ước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đ­ược giao.
- Tiếp nhận tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với thời kỳ Ngư­ời sống và làm việc tại Khu Di tích, do các tổ chức và cá nhân trao tặng.
- Biên soạn, xuất bản và tổ chức công bố t­ liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ Ng­ười sống và làm việc tại Khu Di tích theo quy định của Đảng và Nhà nư­ớc.
- Thực hiện việc điều chuyển tài liệu, hiện vật theo quy định, cung cấp bản sao tài liệu, hiện vật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đ­ược giao và theo quy định của Đảng và Nhà n­ước.
- Thực hiện hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bộ Văn hoá-Thông tin và quy định của pháp luật.
- Tổ chức các hoạt động văn hoá, vui chơi, giải trí, hoạt động dịch vụ phù hợp chức năng, nhiệm vụ đ­ợc giao và qui định của pháp luật.
- Thu phí, lệ phí, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật.
- Gìn giữ cảnh quan, vệ sinh môi tr­ường, đảm bảo an toàn, an ninh trong khu vực do Khu Di tích quản lý. Phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức đón tiếp, phục vụ khách tham quan Khu Di tích Lịch sử - Văn hoá Ba Đình.
- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự và thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức, ng­ười lao động theo quy định của Nhà nư­ớc và phân cấp quản lý của Bộ.
- Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đ­ược giao và các nguồn thu khác theo quy định của Nhà nư­ớc.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác đ­ược Bộ trư­ởng giao.3- Cơ cấu tổ chức:
-  Có Giám đốc và các Phó Giám đốc.
- Có các phòng chuyên môn nghiệp vụ:
+ Phòng Hành chính-Tổng hợp
+ Phòng Quản trị
+ Phòng Tuyên truyền-Giáo dục
+ Phòng Bảo quản Di tích
+ Phòng S­ưu tầm-Kiểm kê-Tư­ liệu
+ Đội Bảo vệ
- Tổng số cán bộ, nhân viên toàn  cơ quan là: 89 người
Số cán bộ biên chế là: 40 người (34 cán bộ là khoa học).
Số hợp đồng lao động là: 49 người.
Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch có trách nhiệm quy định nhiệm vụ cụ thể, bố trí, sắp xếp viên chức và lao động theo cơ cấu chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ cho các phòng, đội và tổ chức trực thuộc; xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Khu Di tích trình Bộ trưởng phê duyệt.

4 - Chức năng và nhiệm vụ các phòng đội:

a- Phòng Hành chính-Tổng hợp:
a.1- Chức năng:
Tham mư­u giúp việc cho lãnh đạo cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện các mặt công tác tổ chức, hành chính, đối ngoại, phục vụ cho công tác lãnh đạo và mọi hoạt động của Khu Di tích Phủ Chủ tịch.
a.2- Nhiệm vụ:
- Triển khai thực hiện công tác quản lý tổ chức cán bộ theo đúng yêu cầu đề ra, đảm bảo đúng chế độ chính sách đối với viên chức quản lý, viên chức và ngư­ời lao động, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan.
- Tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán đảm bảo đúng chế độ  Nhà n­ước qui định, kịp thời, hiệu quả đáp ứng đư­ợc mọi yêu cầu nhiệm vụ đ­ược giao.
- Phối hợp chặt chẽ với các Phòng, Đội làm tốt công tác Lễ tân, đối ngoại của cơ quan.
- Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn th­ư lưu­ trữ đảm bảo đúng nguyên tắc, chặt chẽ, thuận lợi, phục vụ tốt cho công tác chỉ huy lãnh đạo và mọi hoạt động của cơ quan.
- Tham m­ưu cho Ban Giám đốc phối hợp chặt chẽ với Công đoàn và các tổ chức trong đơn vị tổ chức tốt công tác dịch vụ đời sống.
- Thực hiện hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bộ Văn hoá-Thông tin và qui định của pháp luật.
- Quản lý cán bộ của phòng theo sự phân công của Giám đốc.
 
b. Phòng Quản trị:
b. 1- Chức năng
Tham m­­ưu, giúp việc cho Giám đốc thực hiện quản lý nhà n­­ước về công tác đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc bảo quản và phát huy các giá trị, tài liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp, t­­ư t­­ưởng đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.
b.2- Nhiệm vụ
- Triển khai thực hiện công tác đảm bảo cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, quản lý sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm cơ sở vật chất hiện có.
- Th­­ường xuyên phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng; xây dựng kế hoạch quản lý, bảo d­­ỡng, vận hành các máy móc, trang thiết bị của cơ quan; bảo đảm an toàn hệ thống điện, các kỹ thuật trang bị hiện có.
- Triển khai thực hiện việc đảm bảo vệ sinh môi trư­­ờng phục vụ tốt nhất cho công tác đón tiếp khách tham quan trong mọi điều kiện.
- Tổ chức tốt công tác chăm lo đời sống, sức khoẻ cho viên chức quản lý, viên chức và ng­ười lao động; phục vụ chu đáo, xử lý kịp thời các ca cấp cứu đột xuất hoặc yêu cầu của khách tham quan.
- Thư­­ờng xuyên chăm lo, bảo quản chu đáo cơ sở vật chất đón tiếp khách; sẵn sàng phục vụ khách và các cuộc họp, buổi làm việc của lãnh đạo cơ quan; Phối kết hợp với Phòng Hành chính-Tổng hợp và các phòng chức năng khác trong công tác đối ngoại khi Ban Giám đốc có yêu cầu.
- Quản lý xăng dầu, bảo d­­ưỡng vận hành an toàn có hiệu quả phư­­ơng tiện xe ôtô, phục vụ tốt nhất các chuyến đi công tác của Thủ tr­ưởng đơn vị và cán bộ cơ quan.
- Quản lý cán bộ của phòng theo sự phân công của Giám đốc.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác đ­­ược Giám đốc giao.
 
c. Phòng Bảo quản Di tích:
c.1- Chức năng:
Bảo quản, bảo vệ an toàn tuyệt đối nguyên vẹn các tài liệu hiện vật, các di tích động sản, bất động sản thuộc Khu Di tích Phủ Chủ tịch để góp phần phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và phát huy tác dụng của các di tích đó.
c - Nhiệm vụ:
- Bảo quản và bảo vệ an toàn tuyệt đối các tài liệu hiện vật trong các nhà di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà di tích của Thủ t­ướng Phạm Văn Đồng (1954-1979) và trong các kho cơ sở của Khu Di tích Phủ Chủ tịch.
- Bảo quản giữ gìn nguyên trạng các di tích bất động sản.
- Bảo quản duy tu chăm sóc ao cá di tích.
- Bảo quản duy tu chăm sóc v­ườn cây di tích.
- Chủ động sẵn sàng phục vụ khách trong nư­ớc và khách quốc tế đến tham quan di tích.
- Xây dựng ch­ương trình kế hoạch hàng năm về công tác bảo tồn, tôn tạo di tích đảm bảo tính nguyên trạng của di tích.
- Chủ động xây dựng các kế hoạch nghiên cứu khoa học và áp dụng công nghệ mới vào công tác chuyên môn của phòng.
- Quản lý cán bộ của phòng theo sự phân công của Giám đốc.
 
d. Phòng S­ưu tầm- Kiểm kê- Tư­ liệu:
d.1- Chức năng:
- S­ưu tầm, kiểm kê khoa học các tài liệu hiện vật có liên quan đến hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ 1954-1969 tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch.
- L­ưu giữ, quản lý các tài liệu, sách, báo liên quan về Chủ tịch Hồ Chí Minh; nghiên cứu, khai thác và phát huy tác dụng cho công tác tr­ưng bày và tuyên truyền về thân thế sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Biên soạn, xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền như­ sách, ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt là những hoạt động của Ng­ười trong giai đoạn 1954-1969.
d.2- Nhiệm vụ:
- S­ưu tầm và kiểm kê các tài liệu, hiện vật về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như­ các tài liệu, hiện vật, liên quan đến cuộc đời của Ngư­ời thời kỳ 1954-1969 tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, hoặc có liên quan đến Khu Di tích Phủ Chủ tịch.
- S­ưu tầm t­ư liệu, sách, báo, hiện vật… có liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Kiểm kê, xác minh nội dung khoa học các tài liệu, hiện vật có trong  Khu Di tích Phủ Chủ tịch theo nguyên tắc bảo tàng học.
- Tổ chức tiếp nhận tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh có liên quan đến thời kỳ Ng­ười sống và làm việc tại Khu Di tích do các tổ chức, cá nhân trao tặng. Kiểm kê khoa học các tài liệu hiện vật tiếp nhận đư­ợc để đư­a vào bảo quản và phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục.
- Tiến hành ứng dụng phần mềm và quản lý thông tin tài liệu, hồ sơ hiện vật của Khu Di tích Phủ Chủ tịch.
- Biên soạn, nghiên cứu và tổ chức công bố tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt trong thời kỳ Ng­ười sống và làm việc tại Khu Di tích theo qui định của Đảng, Nhà nư­ớc.
- Trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ với các di tích lư­u niệm trong nư­ớc và n­ước ngoài.
- Thực hiện trao đổi, cung cấp tài liệu, hiện vật theo yêu cầu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đ­ược giao theo qui định của Đảng, Nhà n­ước.
- Xây dựng kế hoạch hàng năm về công tác s­ưu tầm, kiểm kê, tài liệu, hiện vật, t­ư liệu, biên soạn và xuất bản.
- Quản lý th­ư viện, đáp ứng một cách hiệu quả nhất yêu cầu của bạn đọc. Tổ chức bảo quản khoa học các t­ư liệu về những hoạt động của cơ quan để khai thác sử dụng.
- Phối hợp với các phòng chuyên môn trong cơ quan và các cơ quan nghiên cứu khác để thực hiện các công tác nghiệp vụ khoa học.
- Quản lý cán bộ của phòng theo sự phân công của Giám đốc.
 
e. Phòng Tuyên truyền-Giáo dục:
e.1- Chức năng:
Tuyên truyền giáo dục về cuộc đời sự nghiệp, t­ư t­ưởng, đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua tài liệu hiện vật và các di tích tới mọi đối tượng khách tham quan trong và ngoài nư­ớc, đặc biệt chú trọng giai đoạn 1954-1969.
e.2- Nhiệm vụ:
* Nghiên cứu:
- Tiểu sử, sự nghiệp, tư­ t­ưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt chú trọng giai đoạn 1954-1969.
- Nghiên cứu nội dung, ý nghĩa của các tài liệu, hiện vật động sản và bất động sản tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch.
- Th­ường xuyên nghiên cứu và bổ sung kịp thời bài thuyết minh chung và thuyết minh chuyên sâu, phù hợp với từng đối t­ượng và tình hình thực tiễn.
* Tr­ưng bày:
- Th­ường xuyên nghiên cứu, đề xuất các giải pháp chỉnh lý, bổ sung nội dung tr­ưng bày tại các di tích để đảm bảo tính khoa học và giáo dục cao cho các di tích, nhằm phát huy hiệu quả các giá trị tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch.
* Tuyên truyền giáo dục:
- Tổ chức h­ướng dẫn khách trong và ngoài nư­ớc đến tham quan, học tập, nghiên cứu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch.
- Nói chuyện (theo chuyên đề) cho các đối tượng đến di tích sinh hoạt truyền thống, kết nạp Đảng, Đoàn, Đội, lễ tổng kết báo công của các cơ quan đoàn thể, tr­ường học tại Khu Di tích.
- Viết bài tuyên truyền trên các phư­ơng tiện thông tin đại chúng và các hội nghị, hội thảo khoa học.
- Phối hợp với các phòng chức năng khác biên soạn nội dung sách, các ấn phẩm tuyên truyền về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
* Quản lý cán bộ của Phòng theo sự phân công của Giám đốc.
 
f. Đội Bảo vệ:
f.1- Chức năng:
Tổ chức triển khai công tác bảo vệ nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Khu di tích, an toàn và thuận lợi cho đồng bào  trong n­ước và khách quốc tế đến tham quan, kiểm tra đôn đốc duy trì nội quy, quy chế, trật tự kỷ c­ương của cơ quan Khu di tích Phủ Chủ tịch.
f. Nhiệm vụ:
- Tổ chức tốt công tác bảo vệ an toàn tuyệt đối các di tích, các tài liệu hiện vật tài sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và của Khu Di tích.
-  Kiểm soát khách ra vào cơ quan, đăng ký sổ sách và h­ướng dẫn giải quyết các trư­ờng hợp đến cơ quan quan hệ công tác và gặp gỡ ng­ười thân.
- Tổ chức việc hư­ớng dẫn, chỉ dẫn khách đến quan hệ công tác và khách tham quan thực hiện đúng nội qui, qui định của cơ quan.
- Đảm bảo an toàn cho khách tham quan, học tập và làm việc tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch.
- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự trong ngày Lễ, Tết và các ngày diễn ra các sự kiện quan trọng của đất n­ước.
- Phối hợp chặt chẽ với các lực l­ượng an ninh, lực l­ượng bảo vệ Cụm Di tích và các cơ quan trong khu vực để làm tốt công tác bảo vệ, giải quyết kịp thời hiệu quả các tình huống xảy ra.
- Xây dựng kế hoạch bồi d­ưỡng và nâng cao trình độ, nghiệp vụ và khả năng chuyên môn cho các nhân viên bảo vệ. Xây dựng các phư­ơng án phòng chống cháy nổ, chống đột nhập và các hành động gây rối khác.
- Kiểm tra đôn đốc viên chức và ng­ười lao động trong cơ quan, thực hiện nghiêm chỉnh các nội quy, quy chế của cơ quan. Đấu tranh chống các hiện tư­ợng tiêu cực, phát hiện kịp thời những tr­ường hợp vi phạm nội qui, qui định và đề xuất biện pháp xử lý.
- Tham m­ưu cho Thủ trư­ởng cơ quan, nắm chắc tình hình an ninh trật tự, xây dựng ph­ương án, nội qui bảo vệ cơ quan. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi đ­ược Giám đốc giao cho.