Triển lãm: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước” tại Khu di tích Phủ Chủ tịch

Cách đây tròn 70 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua yêu nước”, mở đầu cho phong trào thi đua yêu nước của cả dân tộc, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã tổ chức, lãnh đạo phong trào thi đua xây dựng, củng cố lực lượng vừa kháng chiến vừa kiến quốc,đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và chính Người là tấm gương sáng từ cuộc sống đời thường hết sức giản dị đến tư tưởng, đạo đức phong cách trong mọi hoạt động đối nội, đối ngoại đã trở thành câu chuyện huyền thoại mà đến tận ngày nay.
Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhằm thiết thực kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua yêu nước. Đồng thời, tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tổ chức Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước” trong tháng 6/2018.
Khách tham quan Triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước"
Triển lãm trưng bày gần 100 tài liệu, hình ảnh được khai thác, cung cấp từ các phông lưu trữ bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Thông tấn xã Việt Nam và các nguồn khác, với 2 nội dung chính:
Phần I: “Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khởi xướng và luôn quan tâm phát triển phong trào thi đua yêu nước”.
Nội dung phần này giới thiệu một số tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của phong trào thi đua yêu nước và khẳng định hơn nữa vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự ra đời và phát triển của phong trào thi đua.
Phần II: “Phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh”
Phần này giới thiệu những tài liệu, hình ảnh về sự phát triển của phong trào thi đua theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh của các ngành, các cấp trong những năm kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ và trong hòa bình, xây dựng và phát triển đất nước thời kỳ đổi mới.
Đến nay, gần 50 năm ngày Bác đi xa, nhưng phong trào thi đua yêu nước tiếp tục duy trì và ngày càng đa dạng phong phú. Hi vọng rằng, việc tổ chức trưng bày Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước” tại Khu di tích Phủ Chủ tịch sẽ góp phần đẩy mạnh thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh dân chủ công bằng và văn minh như mong muốn của Ngườì.
Tin và ảnh: Phòng Sưu tầm Kiểm kê Tư liệu