Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền của hướng dẫn viên du lịch tại Khu di tích Phủ Chủ tịch” (04/12/2018)

Chiều ngày 04/12/2018, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tiến hành nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền của hướng dẫn viên du lịch tại Khu di tích Phủ Chủ tịch”  của Ban Chủ nhiệm đề tài do Ths Phạm Hoàng Điệp, Phó Trưởng phòng Tuyên truyền Giáo dục làm chủ nhiệm. 
Ths Phạm Hoàng Điệp thay mặt nhóm đề tài đọc báo cáo tổng kết về quá trình thực hiện, kết quả đề tài “Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền của hướng dẫn viên du lịch tại Khu di tích Phủ Chủ tịch” . Sau một năm triển khai, nhóm đề tài đã tổng hợp, thống kê số liệu thực tế từ 250 phiếu điều tra xã hội học, 850 phiếu thăm dò ý kiến của khách tham quan và 140 bản ghi âm lời thuyết minh của hướng dẫn viên du lịch tại Khu di tích Phủ Chủ tịch. Từ đó, nhóm đề tài đã đánh giá được thực trạng chất lượng hướng dẫn viên du lịch tại Khu di tích Phủ Chủ tịch hiện nay và phân tích số liệu cụ thể một cách lô gic, hệ thống nguyên nhân của vấn đề. Trên cơ sở thực tiễn, nhóm đề tài đã đề xuất 4 nhóm giải pháp để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, đặc biệt là những giải pháp có thể ứng dụng ngay tại Khu di tích trong thời gian tới.
Ths Phạm Hoàng Điệp - Chủ nhiệm Đề tài NCKH cấp cơ sở trình bày Báo cáo
tóm tắt kết quả đề tài tại buổi Nghiệm thu
Hội đồng nghiệm thu do đồng chí Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu di tích làm chủ tịch, đã đánh giá cao tính khoa học và thực tiễn mà đề tài đã đạt được. Đồng thời, Hội đồng nghiệm thu cũng đóng góp ý kiến về những thiếu sót của đề tài. Thay mặt cho Hội đồng nghiệm thu, đồng chí Nguyễn Văn Công đã tổng kết và đưa ra hướng gợi mở để đề tài tiếp nối được thực hiện trong thời gian tới.
Đ/c Đỗ Hoàng Linh- Chủ tịch HĐKH, Phản biện 1 nhận xét về kết quả nghiên cứu
của Đề tại tại buổi Nghiệm thu
Với những kết quả đã đạt được, đề tài “Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền của hướng dẫn viên du lịch tại Khu di tích Phủ Chủ tịch” đã được Hội đồng đánh giá đạt loại xuất sắc.
Tin và ảnh: Phòng STKKTL