Hội thảo khoa học "Di chúc Hồ Chí Minh: Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam" (ngày 22/5/2019)

Nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và góp phần tìm hiểu sâu sắc thêm những tư tưởng của Người trong Di chúc để vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam trong điều kiện mới, sáng ngày 22/5/2019, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: “Di chúc Hồ Chí Minh: Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam”.
Tham dự Hội thảo có: đ/c Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đ/c Lê Quang Tùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đ/c Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam; đ/c Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; GS Vũ Văn Hiền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đ/c Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản; GS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; đ/c Nguyễn Văn Công, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch,.. và gần 150 đại biểu, là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, hoạt động thực tiễn; đại biểu các bộ, ngành Trung ương, cán bộ khoa học Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch .
Đ/c Lê Quang Tùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng,
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch p
hát biểu tại Hội thảo
Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định: “Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội thảo "Di chúc Hồ Chí Minh: Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam" cũng là dịp chúng ta ôn lại để hiểu sâu sắc hơn những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời nhìn nhận lại chính mình, để phát huy những ưu điểm, khắc phục những yếu kém, vươn lên, xứng đáng với Bác Hồ kính yêu”.
Trong Báo cáo đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Công, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch nhấn mạnh: “Năm mươi năm từ ngày bản Di chúc được công bố đến nay, những giá trị định hướng cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam vẫn còn mang tính thời sự, cấp bách”.
GS,TS. Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp,
nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương đọc tham luận tại Hội thảo
Với tham luận “Minh triết Hồ Chí Minh trong Di chúc” GS, TS. Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương một lần nữa khẳng định: “Minh triết Hồ Chí Minh trong Di chúc không chỉ thể hiện tư tưởng ở tầm cao thời đại mà còn kết tinh ở đạo đức trong sáng và cao thượng, ở phong cách giản dị, hài hước, thấu lý đạt tình, trọn tình vẹn nghĩa của một con người, con người viết hoa Chân – Thiện – Mỹ mang tên Hồ Chí Minh”.
Ths Cù Thị Minh, Trưởng phòng Tuyên truyền, giáo dục
đọc tham luận tại Hội thảo
Hội thảo đã nhận được gần 50 tham luận đầy tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học và các nhà lãnh đạo, quản lý, hoạt động thực tiễn, thể hiện sự quan tâm, tập trung làm rõ nhiều nội dung liên quan tới bản Di chúc lịch sử như: hoàn cảnh ra đời và quá trình Bác Hồ viết Di chúc, những nội dung cơ bản của Di chúc và 50 năm thực hiện Di chúc của Người. Các tham luận cũng khẳng định những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được trong thực hiện những lời căn dặn của Người suốt 50 năm qua, với những phân tích sâu sắc, phong phú, như: Về tăng cường xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong sự nghiệp đổi mới; rèn luyện đạo đức, phong cách, phẩm chất của người cán bộ, đảng viên hiện nay; vấn đề nông dân, nông nghiệp, nông thôn; chính sách đối với người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong; xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam - xã hội chủ nghĩa, bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế;...
Hội thảo khoa học "Di chúc Hồ Chí Minh: Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam” giúp chúng ta càng có đủ cả cơ sở lý luận và căn cứ thực tiễn để khẳng định rằng: Dù nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng những tư tưởng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại trong Di chúc vẫn là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai.
Tin và bài: Phòng Sưu tầm, Kiểm kê, Tư liệu