Cảm tưởng của Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia 28/6/2018

Thay mặt nhân dân và Chính phủ Liên bang Micronesia, tôi xin nghiêng mình trước người chiến sĩ đấu tranh cho tự do mà những nỗ lực và sự kiên cường của Người đã mang lại tự do cho nhân dân. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Người. Xin chân thành cảm ơn!
 
Ngày 28 tháng 6 năm 2018
Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia