• QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG
  Học làm báo ngay trong thực tiễn đấu tranh và xem báo chí là một hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh tập trung nhiều vào mục đích của hoạt động này. Khi bàn đến các vấn đề cốt lõi nhất của phương pháp sáng tạo tác phẩm của nhà báo, Người luôn đặt ra những câu hỏi cụ thể: Viết cho ai xem?Viết để làm gì? Viết cái gì và Viết như thế nào?
 • CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI NÔNG DÂN
  Nông dân là một lực lượng rất to lớn của dân tộc, một đồng minh rất trung thành của giai cấp công nhân. Muốn kháng chiến kiến quốc thành công, muốn độc lập thống nhất thực sự ắt phải dựa vào lực lượng của nông dân. Đồng bào nông dân sẵn có lực lượng to lớn, sẵn có lòng nồng nàn yêu nước, sẵn có chí khí kiên quyết đấu tranh và hy sinh” (Chủ tịch Hồ Chí Minh).
 • “HỌC ĐỂ LÀM VIỆC, LÀM NGƯỜI, LÀM CÁN BỘ”
  Từ anh Văn Ba làm phụ bếp trên tàu đô đốc La Touche. sau những giờ làm việc mệt nhọc, vẫn cố gắng học tiếng Pháp, học hỏi anh em thuỷ thủ, cho đến khi trở thành nghiên cứu sinh, hoàn thành các môn học và làm dang dở bản luận án phó tiến sĩ với đề tài: “Cách mạng ruộng đất ở các nước Đông Nam Á” của Viện nghiên cứu các vấn đề dân tộc và thuộc địa ở nước Nga Xôviết, hay khi đã trở thành Chủ tịch nước Việt Nam DCCH, Hồ Chí Minh vẫn không ngừng học tập để làm giầu tri thức, bởi “học thì không bao giờ cùng, học mãi để tiến bộ mãi”.
 • “TÌNH BÁO LÀ MỘT KHOA HỌC. NGƯỜI LÀM TÌNH BÁO ẮT PHẢI CÓ 4 ĐỨC TÍNH: BÍ MẬT-CẨN THẬN-KHÔN KHÉO-KIÊN NHẪN”
  Nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (1944-2008) và 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Hội nghị tình báo toàn quốc (1948-2008
 • CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ
  Nói về sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam, Bác Hồ bao giờ cũng coi đó là sự nghiệp chung của toàn thể cộng đồng từ miền ngược đến miền xuôi, từ vùng núi đến vùng đồng bằng. Đây là cuộc cách mạng đem lại tự do cho bình đẳng cho tất cả các dân tộc của Tổ quốc Việt Nam.
 • VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CNXH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY
  Trong kháng chiến chống Pháp Bác Hồ có nói: “Thực lực là cái chiêng, ngoại giao là cái tiếng, chiêng có to thì tiếng mới xa”. Nhưng trong điều kiện hiện nay, ngoại giao đã có những đóng góp rất hiệu quả làm cho “cái chiêng” đó to ra và phát triển không ngừng. Đó là không ngừng mở rộng quan hệ “làm bạn” với tất cả các nước, đồng thời không ngừng phát triển các quan hệ bình thường thành các “đối tác kinh tế”, “đối tác hợp tác lâu dài”, các “đối tác chiến lược”... Đây chính là những nội dung mới của ‘mặt trận ngoại giao” dưới tác động của quan điểm “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” trong thời kỳ mới này.
 • DI CHÚC CỦA BÁC HỒ - ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG CHO CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC
  Bác Hồ vĩnh biệt chúng ta đã 40 năm, nhưng tư tưởng của Bác, đạo đức cao cả và tình yêu bao la của Người vẫn còn mãi. Trong di sản vô giá mà Người để lại, Di chúc của Bác với nội dung và ý nghĩa lớn lao trở thành văn kiện quan trọng của Đảng ta, là ngọn đèn tỏa sáng để đưa đường cho chúng ta đi phấn đấu cho sự nghiệp phồn vinh của đất nước và hạnh phúc của con người.
 • CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI VẤN ĐỀ BỒI DƯỠNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU
  Hồ Chủ tịch cho rằng giáo dục bồi dưỡng cho thế hệ trẻ phải chú ý đến cả hai yếu tố đạo đức và tài năng trong đó lấy đạo đức làm gốc.